Xarxa internacional

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha col·laborat i col·labora amb diversos organismes internacionals i xarxes anticorrupció d’àmbit internacional i europeu. Des del 2011 és membre de ple dret de l’Associació Internacional d’Autoritats Anticorrupció (IAACA) i de l’European Partners against Corruption (EPAC/EACN), les dues principals xarxes existents de col·laboració i intercanvi d’experiències en la prevenció i la lluita contra la corrupció. Fins al 2016, Antifrau va ser membre del comitè executiu de la IAACA, que el 2016 va patir una reforma dels seus estatuts, i va ostentar la vicepresidència de l’EPAC/EACN.

Igualment, manté relacions d’intercanvi i col·laboració amb els principals organismes internacionals, com l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Crim (UNODC), en especial pel que fa al seu programa de difusió de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció a les universitats (ACAD), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) –col·laborant en tasques d’assessorament a reformes institucionals d’organismes anticorrupció i fent aportacions a projectes normatius d’aspectes clau en la lluita contra la corrupció–, així com amb organismes europeus, en especial l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

S’han vehiculat nombrosos convenis de col·laboració amb agències anticorrupció de competències anàlogues per tal de dur a terme accions bilaterals en l’àmbit de la prevenció de la corrupció i de l’intercanvi de bones pràctiques, sovint amb el suport de la plataforma TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) de la Comissió Europea per a països preadhesió.

L’Oficina Antifrau ha participat, juntament amb altres agències europees, en la posada en marxa de projectes finançats per la Unió Europea, en l’àmbit de la prevenció dels conflictes d’interès (Projecte HERCULE III), la prevenció de la corrupció especialment en el sector privat (Programa ISEC, liderat pel Ministeri de Justícia d’Estònia), el Col·legi Europeu d’Investigacions Financeres i Anàlisi Financer Criminal (Programa ISEC, liderat per la Université de Management d’Estrasbourg), i la promoció i l’intercanvi de bones pràctiques en la detecció, la investigació i la sanció de la corrupció a la UE (Programa ISEC 2012), aquest últim projecte liderat de manera conjunta amb el Servei Central de Prevenció de la Corrupció (SCPC) i amb la fiscalia anticorrupció romanesa. L’Oficina també ha estat beneficiària d’algun d’aquests projectes.

Informe anticorrupció de la UE de febrer de 2014, en el qual, atès que denuncia una falta d’enfocament global per part de l’Estat espanyol, cita Catalunya com a exemple de bona pràctica pel fet d’haver-se dotat d’una agència multidisciplinària, «l’única en el seu gènere que existeix a Espanya» (pàg.16).

Addicionalment, l’Oficina Antifrau treballa amb diverses organitzacions de la societat civil, com ara Transparència Internacional (TI), amb projectes com els índexs de transparència (dels ajuntaments, de les comunitats autònomes, de les diputacions, dels parlaments o de les empreses) i projectes com el d’ENIS, que fa una valoració del Sistema Nacional d’Integritat espanyol, o l’avaluació del Lobby a Espanya: anàlisi i propostes.