Protecció dels alertadors

Les persones alertadores són una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció. Denunciar casos de corrupció pot, però, esdevenir arriscat, ja que qui denuncia comportaments il·lícits s’exposa a patir represàlies en l’àmbit professional i fins i tot en el personal. La Directiva per a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió (publicada al Diari Oficial de la Unió Europea en data 26 de novembre de 2019) representa una gran fita per garantir-ne una protecció efectiva i equilibrada. Un cop que el Consell l’aprovi, els estats membres tindran dos anys per fer-ne la transposició a la normativa interna.

Aquesta iniciativa normativa europea no té un abast general (la Directiva estableix normes mínimes comunes per protegir les persones que denunciïn determinades infraccions del Dret de la Unió), però, entre d’altres, ha tornat a posar de manifest el paper clau que desenvolupen les persones alertadores per prevenir i descobrir infraccions, casos de frau i corrupció i altres conductes que lesionen greument l’interès públic.

L’Oficina Antifrau de Catalunya adopta el terme “persona alertadora” per fer referència a qui adverteix sobre comportaments indeguts, en considerar preferible incloure un matís positiu front a termes que incorporen els prejudicis que, encara avui, arrossega la denúncia, i també per indicar que ens trobem en un context més ampli que el definit per a la persona denunciant en el Dret Administratiu. El terme s’ha inspirat en el francès “lanceur d’alerte”, que equival al whistleblower anglosaxó.

Denunciar el frau i la corrupció no ha d’implicar cap renúncia al benestar personal; no ha de comportar cap represàlia o assetjament; no pot posar en risc l’àmbit professional ni el personal, no pot comprometre ni la persona alertadora ni els que es troben en el seu cercle més proper.

L’Oficina Antifrau de Catalunya reclama la implantació d’alternatives segures al silenci: avançar en la construcció d’un marc normatiu integral, introduir reformes organitzatives que complementin els canvis legals (inclosos els canals anònims) i impulsar un canvi cultural que reconegui el valor cívic de la denúncia. Cal així mateix acompanyar la persona alertadora en tot el procés.

En aquest espai trobareu documentació i informació relativa a la protecció de les persones alertadores: normativa (incloses iniciatives en tramitació), estudis, articles i enllaços d’interès. També respostes a les preguntes més freqüents que es plantegen en relació amb l’abast de la Directiva europea i la seva incorporació al Dret intern.

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law

Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la pro­tection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union