Prevenció

En la seva missió d’ajudar en la construcció, consolidació i millora dels sistemes d’integritat institucional, l’Oficina Antifrau, mitjançant la direcció de Prevenció, dona assistència i suport a les administracions i altres ens que configuren el sector públic de Catalunya, entre altres maneres, estudiant, promovent i impulsant bones pràctiques que contribueixin a la millora de la qualitat en la prestació del servei públic. També col·labora en la formació i assessorament del personal al servei de les administracions, elabora eines i recursos i formula propostes i recomanacions d’acord amb els riscos detectats i a partir del seguiment de l’activitat de la mateixa Oficina.

La societat, entesa en un sentit ampli inclusiu del sector privat, la societat civil i els individus, també és destinatària de l’acció preventiva de l’Oficina mitjançant la sensibilització i promoció de la seva implicació no només en el seu tradicional paper de «vigilants» sinó, fonamentalment, encoratjant aquests actors no institucionals a actuar de manera íntegra.