Direcció adjunta

 

Funcions

  • Substitueix el director d’Antifrau en cas d’absència o incapacitat temporal.

  • Assumeix les funcions que d’acord amb la llei li delega el director.

  • Assumeix interinament les funcions del director de l’Oficina Antifrau en cas de cessament, excepte quan extingeix el mandat perquè n’expira el termini.

 

Elecció del/la director/a adjunt/a

El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.