Espai COVID-19

Espai COVID-19

L’Oficina Antifrau de Catalunya, acomplint amb el compromís amb la ciutadania i les institucions, adapta a aquesta situació d’excepcionalitat i emergència la seva manera d’exercir les seves competències i funcions.

L’Oficina Antifrau recomana a tots els ens públics que creïn, dins els seus portals de transparència, un espai específic COVID-19 per facilitar un accés únic i una visió de conjunt de tota la informació relacionada amb la resposta a aquesta crisi.

Amb aquesta voluntat, Antifrau crea aquest espai. L’organització i la presentació de la informació d’aquest espai ha de facilitar el retiment de comptes a la ciutadania i l’escrutini tant de la societat civil organitzada com dels mitjans de comunicació.

 

Mesures relacionades amb el personal d'Antifrau

Mesures de contractació vinculades amb la COVID-19

Guants de nitril

- Compra de
 1.000 guants
 de nitril

Gel hidroalcohòlic

- Compra de
 250 dispensadors
 de gel hidroalcohòlic

Mascareta quirúrgica

- Compra de
 4.000 mascaretes
 quirúrgiques de 3 capes

Mascareta FPP2

- Compra de
 300 mascaretes
 protectores FPP2

Mampara per atenció al públic

- Compra de pantalla
 de metacrilat per
 instal·lar al mostrador
 de registre i atenció
 al públic

Ordinadors portatils

- Compra de
 44 ordinadors
 portàtils

     
Icones: Freepik i photo3idea_studio

 

Ordre de Servei 4/2020, de 30 d’octubre, per la que es prorroga la suspensió de determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19, i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 3/2020, de 16 d’octubre, per la que se suspenen de manera temporal i parcial determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19, i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 2/2020, de 9 de setembre de 2020, per la que s’aixeca la suspensió temporal i parcial de determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Ordre de Servei 1/2020, de 20 de juliol, per la que se suspenen de manera temporal i parcial determinats apartats de la Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 i s’estableixen pautes excepcionals d’accés a les dependències de la seu de l’Oficina per part del personal al seu servei [PDF]

Instrucció 5/2020, de 18 de juny, que regula el retorn al treball presencial del personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la situació de la pandèmia provocada per la COVID 19 [PDF]

Instrucció 4/2020, de 29 de maig, que modifica la Instrucció 2/2020 pel que fa a l’obertura presencial del registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya i l’atenció a la ciutadania amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 [PDF]

Comunicat sobre les mesures excepcionals d'aplicació al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la situació d’estat d’alarma pel coronavirus SARS-COV-2

Instrucció 3/2020 de pròrroga de la Instrucció 2/2020, de 16 de març, sobre el règim de teletreball d’aplicació al personal al servei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de l’expansió de la infecció pel coronavirus SARS-COV-2 [PDF]

Instrucció 2/2020 sobre el regim de teletreball d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

Instrucció sobre mesures excepcionals d'aplicacio al personal al servei de I'Oficina Antifrau de Catalunya amb motiu de I'expansio de la infeccio pel coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

Des de la data d’inici de l’alerta sanitària, l’Oficina Antifrau ha rebut, fins el 14 de maig, un total de 9 denúncies relacionades amb la COVID-19 (el 25 % del total rebudes en aquest període), més una actuació iniciada per iniciativa pròpia. Quatre de les denúncies rebudes estan vinculades amb presumptes irregularitats en la venda i distribució de material sanitari de protecció, dues amb un presumpte incompliment de l’estat d’alarma per part de diferents persones, dues amb una possible mala gestió de la pandèmia per part de les autoritats públiques i una més, també, amb una possible mala gestió sanitària en una residència de gent gran.

En els casos en què Antifrau ha considerat que els fets denunciats no es trobaven dins del seu àmbit d’actuació, les denúncies han estat trameses a les institucions i/o organismes que es consideren competents. D’aquesta manera s’han realitzat trameses a la Fiscalia, el Departament de Justícia, els Mossos d’Esquadra, el Departament de Salut i l’Agència Catalana del Consum.

Activitat d'investigació en temps de COVID 19

Comunicació de la Comissió relativa a les orientacions de la Comissió Europea sobre l’ús del marc de contractació pública en la situació d’emergència relacionada amb la crisi de la COVID-19 [PDF] (versió en castellà)

La Comissió Europea explica en aquesta guia les opcions i flexibilitats a què es poden acollir els estats membres en el marc de la contractació pública per a l’adquisició de subministraments, serveis i obres necessaris per fer front a la crisi sanitària, com ara la reducció de terminis per accelerar els procediments oberts o restringits, acudir a un procediment negociat sense publicitat o fins i tot adjudicar de manera directa.

Conclusions del Consell sobre la COVID-19 [PDF] (versió en castellà)

En aquest document, el Consell de la UE sol·licita a la Comissió Europea que s’examinin totes les possibilitats disponibles i especialment la contractació conjunta, per facilitar l’accés als equips de protecció individual, per minimitzar-ne l’escassetat potencial.

Recomanació (UE) 2020/403 de la Comissió, de 13 de març de 2020, relativa a l’avaluació de la conformitat i els procediments de vigilància del mercat en el context de l’amenaça que representa la COVID-19 [PDF] (versió en castellà)

En aquesta Recomanació, la Comissió convida tots els agents econòmics de tota la cadena de subministraments, així com els organismes notificats i les autoritats de vigilància del mercat, a posar en marxa mesures per a garantir el subministrament d’equips de protecció personal i productes sanitaris en tot el mercat de la UE, sense que aquestes mesures vagin en detriment del nivell general de salut i seguretat.

Orientacions dirigides als estats membres en relació amb el Reglament d’execució (UE) 2020/402 de la Comissió, pel qual se supedita l’exportació de determinats productes a la presentació d’una llicència d’exportació modificat en darrer lloc pel Reglament d’execució (UE) 2020/426 de la Comissió [PDF] (versió en castellà)

El Reglament d’execució supedita l’exportació de determinats equips de protecció personal (EPI), a la presentació d’una llicència d’exportació. Mitjançant aquesta comunicació, la Comissió adreça als estats membres unes orientacions que no són jurídicament vinculants i tenen un caràcter merament informatiu.

Reglament d’execució 2020/402 de la Comissió de 14 de març de 2020 pel qual se supedita l’exportació de determinats productes a la presentació d’una llicència d’exportació [PDF] (versió en castellà)

Davant la crisi de la COVID-19, ha augmentat la necessitat de comptar amb equips de protecció individual a la UE. El Reglament té per objecte, amb una durada limitada, subjectar les exportacions d’equips de protecció individual a una autorització per tal de garantir un subministrament adequat a la UE i satisfer la seva demanda.

Reglament d’execució 2020/426 de la Comissió de 19 de març de 2020 pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) 2020/402, pel qual se supedita l’exportació de determinats productes a la presentació d’una llicència d’exportació [PDF] (versió en castellà)

En aquest Reglament s’eximeix de la llicència d’exportació les exportacions a determinats països enumerats a l’art. 1.

Reglament (UE) 2020/521 del Consell de 14 d’abril de 2020 pel qual s’activa l’assistència urgent en virtut del Reglament (UE) 2016/3691, les disposicions del qual es modifiquen en consideració del brot de COVID-19 [PDF](versió en castellà)

Mitjançant aquest Reglament s’activa l’assistència urgent per a permetre finançar les despeses necessàries per fer front a la pandèmia de COVID-19 durant el període comprès entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de gener de 2022.

Decisió (UE) 2020/545 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2020, relativa a la mobilització de l’Instrument de flexibilitat per a finançar mesures pressupostàries immediates en el context del brot de la COVID-19 i el reforç de la Fiscalia Europea [PDF] (versió en castellà)2

A més de la despesa prevista per al finançament de les polítiques de la Unió en el marc dels programes plurianuals, hi ha determinats recursos financers en el pressupost de la UE per fer front a situacions i crisis imprevistes; és el cas de l’instrument de flexibilitat. Amb aquesta Decisió es mobilitza aquest instrument en un import de 73.300.000 d’euros tant per a sufragar les mesures immediates en el context de la COVID com per a reforçar la Fiscalia Europea.

Recomanació (UE) 2020/518 de la Comissió, de 8 d’abril de 2020, relativa a un conjunt d’instruments comuns de la Unió per a la utilització de la tecnologia i les dades amb la finalitat de combatre i superar la crisi de la COVID-19, en particular en relació amb les aplicacions mòbils i la utilització de dades de mobilitat anonimitzades

Aquest Recomanació pretén desenvolupar un enfocament europeu comú (conjunt d’instruments) amb la finalitat d’usar els mitjans digitals per fer front a la crisi; el conjunt d’instruments ha de consistir en mesures pràctiques per fer un ús eficaç de les tecnologies i les dades.

Comunicació de la Comissió relativa a orientacions sobre les aplicacions mòbils de suport a la lluita contra la pandèmia COVID-19 en relació amb la protecció de dades [PDF]

Aquestes orientacions no són jurídicament vinculants; tenen la voluntat d’oferir una guia als estats membres i als desenvolupadors d’aplicacions, en determinar les característiques i els requisits que haurien de reunir les aplicacions per tal d’assegurar el compliment de la legislació de la UE en matèria de protecció de la intimitat i de les dades personals.

[1] Reglament (UE) 2016/369 del Consell, de 15 de març de 2016, relatiu a la prestació d’assistència urgent a la Unió [PDF]

[2] En la mateixa línia, han estat aprovades la Decisió UE 2020/546 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2020 relativa a la mobilització de l’Instrument de flexibilitat per a finançar mesures pressupostàries immediates en el context del brot de COVID-19 i la Decisió de la UE 2020/547 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2020 relativa a la mobilització del marge per a imprevistos al 2020 per a prestar assistència urgent als estats membres i reforçar encara més el Mecanisme de protecció civil de la UE/rescUE en resposta al brot del COVID-19

Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública [PDF] (convalidat)

Entre d’altres, mitjançant aquest RDL s’adopten determinades mesures amb l’objecte de protegir la salut pública, es modifica la normativa relativa a la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social, així com la relativa a la reestructuració d’entitats de crèdit i la seva ordenació, supervisió i solvència.

Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19 [PDF](convalidat)

El capítol V d’aquest RDL estableix mesures per a la gestió eficient de les administracions públiques; en matèria de contractació pública es determina (art. 16) la tramitació d’emergència de determinades contractacions (tots els béns i serveis que precisi l’Administració General de l’Estat per executar les mesures per fer front a la COVID-19).

Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [PDF]

Mitjançant aquest RD es va declarar l’estat d’alarma3. La disposició addicional tercera preveu la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, que s’ha de reprendre una vegada perdi vigència el Reial decret o les seves pròrrogues.

Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [PDF]

D’entre les modificacions destacables d’aquest RD, es pot ressenyar la de la disposició addicional tercera: les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma o indispensables per a la protecció de l’interès general; no afectació de la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis a determinats àmbits.

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 [PDF] (convalidat i tramitat com a projecte de llei)4

L’art. 34 d’aquest RDL preveu una sèrie de mesures en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències de la COVID-19, per exemple en relació amb aquells contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva vigents en el moment de l’entrada en vigor del RDL, l’execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 (se’n declara la suspensió automàtica). La disposició final 6a del RDL dona una nova redacció a l’art. 16 del RDL 7/2020, de 12 de març.

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 [PDF] (convalidat i tramitat com a projecte de llei)5

La disposició final 2a d’aquest RDL dona una nova redacció a l’art. 16 del RDL 7/2020, de 12 de març.

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19 [PDF] (convalidat i tramitat com a Projecte de llei)6

Quant a contractació pública, la disposició addicional quarta estableix que podran continuar las activitats no incloses en l’annex que hagin estat objecte de contractació mitjançant el procediment establert a l’art. 120 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic (que preveu la tramitació d’emergència).

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID 19 [PDF] (convalidat i tramitat com a Projecte de llei)7

Quant a contractació pública, aquest RDL modifica l’art.34 del RDL 8/2020; l’apartat 10è de la disposició final 1a modifica els apartats 1, 3 (4t paràgraf) i 6 de l’art. 34 del RDL 8/2020; a més afegeix dos nous apartats (7 i 8) a l’art. 34 del RDL 8/2020. Quant a la impugnabilitat de les decisions administratives, esdevé d’interès la disposició addicional vuitena, ampliació del termini per recórrer.

Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat

Nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Ministerio de Hacienda [PDF] (sobre tramitació d’emergència)

Aquesta nota informativa té per finalitat prevenir que es puguin produir situacions de mal ús o d’abús de la figura de la tramitació d’emergència en la contractació pública, prevista a l’art. 120 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, que s’ha inclòs en les mesures previstes per l’article 16 del RDL 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Nota informativa de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en relació amb les licitacions dels contractes públics [PDF]

Aquesta nota interpretativa sobre la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, del 14 de març, estableix que la seva correcta interpretació exigeix entendre que es produeix la suspensió automàtica de tots els procediments de les entitats del sector públic i per tant els de contractació pública i descriu les excepcions recollides a aquesta suspensió automàtica.

A data de tancament d’aquest document no es té coneixement de cap altra nota interpretativa en aquest punt, tot i que la disposició addicional esmentada sí que s’ha modificat amb posterioritat.

Intervenció General de l’Administració de l’Estat

Resolució de 23 de març de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, pel qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s’adopten mesures urgents i excepcionals en l’àmbit del control de la gestió economicofinancera efectuada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat com a conseqüència de la COVID-19 [PDF]

Aquesta Resolució se centra en l’àmbit de control de la gestió economicofinancera de la IGAE i en particular, la modalitat de control corresponent a la funció interventora que té com a objectiu, controlar, abans que siguin aprovats, tots els actes del sector públic estatal que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despesa i els ingressos i pagaments que se’n derivin. Aquesta funció interventora es pot substituir pel règim de control financer permanent en els termes del primer acord.

Nota informativa sobre la tramitació i execució de contractes basats en acords marc del sistema estatal de contractació centralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma [PDF]

Aquesta nota es pronuncia sobre la suspensió dels procediments d’adjudicació de contractes basats i les seves pròrrogues i sobre la suspensió de l’execució dels contractes basats.

Enllaços d’interès:

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/COVID19.aspx

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/RSC/Documents/13-04%20OIRESCON%20COVID-19.pdf

[3] Modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març; modificat i prorrogat l’estat d’alarma per Reial decret 476/2020, de 27 de març; prorrogat l’estat d’alarma per Reial decret 487/2020, de 10 d’abril

[4] Derivat d’aquest RD llei, s’està tramitant al Congreso de los Diputados un Projecte de llei de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

[5] Derivat d’aquest RD llei, s’està tramitant al Congreso de los Diputados un Projecte de llei pel qual s’adopten mesures complementàries per a pal·liar els efectes derivats de la COVID-19

[6] Derivat d’aquest RD llei, s’està tramitant al Congreso de los Diputados un Projecte de llei pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19

[7] Derivat d’aquest RD llei, s’està tramitant al Congreso de los Diputados el Projecte de llei pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19

Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2

Validat pel Parlament en Sessió de 24.04.2020.

L’article 5 d’aquest Decret llei preveu que el Govern de la Generalitat, mitjançant un acord, ha de determinar els serveis i subministraments que, pel fet de ser essencials per portar a terme la lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2, poden fer ús del mecanisme de la contractació d'emergència, previst en la normativa vigent.

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica

Validat pel Parlament en Sessió de 24.04.2020.

Aquest Decret llei conté previsions sobre la suspensió de l’execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya; preveu que els òrgans competents dels ens locals puguin dictar normes o actes administratius de suspensió de l’execució de contractes; conté previsions relatives al desenvolupament de les meses de contractació, a la tramitació d’emergència dels procediments de contractació (hi ha una previsió específica sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya), i a la suspensió dels contractes d’obra i serveis o assistències vinculats contractats per l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic.

Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries

Validat pel Parlament en Sessió de 24.04.2020.

Entre d’altres, aquest Decret llei modifica diversos articles del Decret Llei 7/2020, de 17 de març.

Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19

Validat pel Parlament en Sessió de 24.04.2020.

Aquest Decret llei aprova determinades mesures en matèria de despeses de personal, estableix determinades mesures en matèria mortuòria, aprova determinades mesures en l’exercici de les funcions de coordinació i control en l’àmbit de l’esport i determinades mesures en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.

Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries

La disposició addicional cinquena conté previsions en matèria de contractació pública, i concretament es declaren de tramitació urgent determinats expedients de contractació.

Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19

Conté, entre d’altres, mesures relatives al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya; l’art. 12 es refereix al sistema de pagament d’atenció sanitària.

Decret llei 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat

Entre d’altres, afegeix un article 5 bis) al Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.

Acord del Govern, de data 12/03/2020, pel qual es declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 [PDF]

Mitjançant aquest Acord es declara d’emergència la contractació, de forma centralitzada pel Departament de Salut o les entitats que en depenen, de determinats subministraments i serveis.

Acord del Govern 54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19 [PDF]

Mitjançant aquest Acord se suspèn l’execució dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant la vigència de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març; s’exclouen d’aquesta suspensió determinats contractes, per exemple els contractes d’obres declarats d’emergència.

Instrucció 1/2020, de 3 d’abril, de la Direcció General de Contractació Pública, sobre la declaració de suspensió i la tramitació dels pagaments dels contractes de neteja i de seguretat i vigilància en el marc de les mesures en matèria de contractació pública adoptades per fer front a la pandèmia del covid-19 [PDF]

Aquesta Instrucció s’aplica als òrgans de contractació dels departaments de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i té per objecte establir els tràmits i documents necessaris per garantir la continuïtat en els pagaments a compte dels contractes de neteja i de seguretat i vigilància que s’hagin declarat suspesos totalment o parcialment i determinar els conceptes indemnitzables.

Instrucció 3/2020, de 22 de juliol, de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual s'estableixen criteris de transparència en relació a la contractació d'emergència duta a terme en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia de la COVID-19 [PDF]

Atès que en data 21 de juny de 2020 ha finalitzat la situació d’estat d’alarma declarada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’escau iniciar l’avaluació i supervisió de la informació aportada pels òrgans de contractació en relació a la contractació d’emergència en el marc de l’estratègia de resposta a la pandèmia, així com establir els criteris de transparència i retiment de comptes al Govern aplicables.

Instrucció 3/2020, de 13 de març, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 [PDF]

Aquestes instruccions són aplicables al personal d’administració i tècnic i al personal laboral subjecte al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms, sens perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar els departaments en relació amb col·lectius específics.

Instrucció 4/2020, de 31 de març, de la Intervenció General, sobre la tramitació dels contractes d’emergència per motiu del context general per la pandèmia del coronavirus [PDF]

Aquesta Instrucció té per objecte donar les pautes oportunes als interventors en la tramitació dels expedients declarats d’emergència; s’hi descriu el procediment a seguir en els contractes tramitats per emergència.

Nota complementària a la Instrucció 4/2020, de la Intervenció General, sobre la tramitació dels contracte d'emergència per motiu del context generat per la pandèmia del coronavirus COVID-19 [PDF]

Aquesta nota complementària vol aclarir alguns dubtes en relació amb la Instrucció 4/2020, de la Intervenció General.

Instrucció conjunta de la Direcció General d’Assessoria Jurídica, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i la Intervenció General sobre el procediment a seguir per a presentació de garanties en les modalitats d’aval i assegurança de caució a la Caixa General de dipòsits durant el període de vigència de l’estat d’alarma [PDF] (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda)

Aquesta Instrucció té per objecte la regulació del procediment que cal seguir per a la presentació de manera no presencial de garanties a la Caixa General de Dipòsits, en les modalitats d’aval i assegurança de caució, durant el període de vigència de l’estat d’alarma.

Nota del director del Gabinet Jurídic sobre l’aplicació de les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [PDF]

La Nota té per objecte l’anàlisi de les disposicions dictades arran de la declaració de l’estat d’alarma i que afecten la tramitació dels procediments administratius de l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.

Addenda núm. 1 a la Nota del director del Gabinet Jurídic de 31.3.2020 sobre l’aplicació de les disposicions addicionals tercera i quarta del RD 463/2020, de 14.3.2020, en relació a l’ampliació de terminis per interposar recursos administratius (RDL 11/2020) [PDF]

La Nota fa referència específica a la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 11/2020, de 21 de març, que incorpora una regulació que vol resoldre la qüestió relativa a la incidència de la declaració de l’estat d’alarma en els terminis d’interposició de recursos i altres procediments substitutius d’aquests.

Preguntes freqüents en relació a la tramitació dels procediments administratius i la suspensió de termes i terminis derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 [PDF] (Gabinet Jurídic de la Generalitat)

Document de resposta a les preguntes que es poden plantejar de manera més freqüent en relació amb les previsions de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Comunicat en relació amb els actes d’obertura de sobres virtuals o telemàtics (actualitzat el 22 d’abril de 2020. Direcció General de Contractació Pública) [PDF]

Comunicació en relació amb els actes d’obertura dels sobres que contenen ofertes presentades en les licitacions públiques, que s’han de fer de forma virtual o telemàtica, amb les garanties de transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública.

Guia ràpida de les mesures de contractació pública COVID-19 [PDF] (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Direcció General de Contractació Pública)

Guia ràpida actualitzada amb el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sobre mesures de contractació pública en el marc de la situació originada per la COVID-19.

Informe de 24.03.2020 sobre els efectes en matèria de contractació pública de les mesures normatives aprovades per fer front a l’impacte del COVID-19 [PDF] (Direcció General de Contractació Pública)

Aquest Informe aborda principalment les afectacions normatives a la suspensió d’execució de determinats contractes, a la tramitació d’emergència i a la tramitació i licitació dels expedients de contractació.

Intervenció General. Criteris a seguir amb relació als procediments de subvenció i ajuts de la Generalitat de Catalunya aplicació del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [PDF]

S’hi estableixen criteris per a la gestió dels procediments d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Comunicat sobre el funcionament tècnic de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública atesa la situació d’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març [PDF] (Direcció General de Contractació Pública)

S’hi preveuen determinades funcionalitats de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per tal d’indicar la suspensió dels terminis (avisos generals, tauler d’avisos dels espais virtuals), i les actuacions que es poden realitzar en funció de l’estat de tramitació de l’expedient i en funció del que procedeixi jurídicament d’acord amb el règim jurídic vigent.

Ètica pública

Bioètica

Corrupció i pandèmies

Contractació pública

Assignació de recursos públics per atendre la COVID-19

Comerç internacional