Quines competències té l'Oficina Antifrau com a Autoritat Independent de Protecció de l'Informant en el sector privat?

(Articles 24, 41 i 61)

L’abast de les competències de l’Autoritat a Catalunya (Oficina Antifrau de Catalunya), en el marc de la Llei 2/2023, es concreta en els següents articles:

  • article 24, quant a la tramitació, a través del canal extern. En aquest sentit, ho serà (apartat 2, lletra c)) respecte les informacions que afecten les entitats que formen part del sector privat, quan l’incompliment comunicat se circumscrigui a l’àmbit territorial de la corresponent comunitat autònoma.
  • article 41, quant a la prestació de les mesures de suport. En aquest sentit ho serà, pel que fa a l’àmbit del sector privat, quan l’incompliment comunicat se circumscrigui a l’àmbit territorial de la corresponent comunitat autònoma.
  • article 61, quant a l’exercici de la potestat sancionadora. En aquest sentit ho serà, d’acord amb l’apartat 3, si la normativa autonòmica ha previst la seva competència amb relació a les infraccions comeses en l’àmbit del sector privat quan afectin solament al seu àmbit territorial.