Quin format i contingut ha de tenir el llibre-registre d’investigacions internes?

En absència de desenvolupament reglamentari es fa difícil determinar quin ha de ser el contingut exacte del llibre-registre. Això no obstant, de l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) sobre l’avantprojecte de llei, podem deduir que les obligacions relatives al sistema intern d’informació (i específicament la limitació del termini de conservació de les dades personals) és independent de les dades personals que s’hagin pogut reflectir en el llibre-registre, que està sotmès a garanties específiques, singularment el fet que només s’hi pugui accedir en virtut d’una resolució judicial. L’AEPD va valorar molt positivament aquesta garantia específica en l’accés que preveu l’art. 26 de la Llei 2/2023 ja que permet compatibilitzar la necessària supressió de dades personals en els sistemes interns d’informació, sotmesos a un règim d’accés més ampli, un cop transcorreguts els terminis previstos legalment amb l’obligació de portar l’esmentat registre, en què s’estableix un termini de conservació més ampli que pot arribar als 10 anys.

D’acord amb aquesta valoració, podem deduir que el contingut del llibre registre ha de contenir informació suficientment àmplia i expressiva, si tenim en compte l’accés per resolució judicial, de les informacions rebudes i de les investigacions internes que s’hagin efectuat, garantint en tot cas la confidencialitat en els termes que preveu la llei.