Qui és l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya?

(Disposició addicional 7a de la Llei 3/2023, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023)

L'autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya és l'Oficina Antifrau de Catalunya. La seva designació, tant pel que fa al sector públic com per al privat, l'estableix la disposició addicional setena (Protecció de les persones que alerten d’infraccions normatives) de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023 (DOGC núm. 8877, de 17.03.2023), amb el següent contingut:

  1. Fins que no es desplegui una normativa en matèria de protecció de les persones que alertin d'infraccions normatives en l'àmbit del sector públic de Catalunya, s'assignen a l'Oficina Antifrau de Catalunya les funcions que, d'acord amb la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes.
  2. Correspon a la persona titular de la direcció de l'Oficina Antifrau de Catalunya dictar una resolució i adoptar mesures provisionals en els procediments d'exercici de la potestat sancionadora establerta per la Llei de l'Estat 2/2023, i procedir a l'execució forçosa de les resolucions sancionadores, amb la col·laboració, si cal, de l'Administració de la Generalitat i de la resta de les administracions públiques. Els procediments corresponents s'han seguir d'acord amb els principis de les lleis reguladores del règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú i amb subjecció a llurs regles de procediment.
  3. El Govern ha d'impulsar l'elaboració d'una llei catalana en matèria de protecció de les persones que alertin d'infraccions normatives.