Memòries

L'Oficina Antifrau de Catalunya ret comptes anualment de la seva gestió davant el Parlament de Catalunya amb una memòria que és pública.

En aquesta secció es poden consultar les memòries anuals descriptives de la gestió duta a terme des de l’inici de la seva activitat, tant en l’àmbit de la prevenció com en el de la investigació, amb una anàlisi global dels treballs duts a terme i del curs donat als expedients en les seves diferents fases.

Alhora, la memòria pot recollir les recomanacions formulades al Parlament i a les administracions públiques així com les propostes que es consideren pertinents per a millorar la transparència en la gestió pública, la integritat institucional i la probitat del personal al servei de les administracions públiques.

També hi figura la liquidació del pressupost, la relació de llocs de treball i la situació de la plantilla.


Memòria 2023

Memòria 2023 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2022

Memòria 2022 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2021

Memòria 2021 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2020

Memòria 2020 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2019

Memòria 2019 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2018

Memòria 2018 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2017

Memòria 2017 [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2016

Memòria 2016 [PDF]

Annex [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2015 Memòria 2015 [PDF]

Memòria 2014

Memòria 2014 [PDF]

Annex [PDF]

Resum executiu [PDF]


Memòria 2013 Memòria 2013 [PDF]

Memòria 2012 Memòria 2012 [PDF]

Memòria 2011 Memòria 2011 [PDF]

Memòria 2010 Memòria 2010 [PDF]

Memòria 2009 Memòria 2009 [PDF]