Projecte de compliment normatiu i integritat

 

L’Oficina Antifrau de Catalunya està organitzant el “Congrés de compliment normatiu i integritat en entitats públiques”, que se celebrarà a principis de 2023, on es presentarà l’informe final d’aquest projecte que es va iniciar fa dos anys i mig. En una fase posterior, està previst que, prèvia anàlisi de la informació obtinguda, s’elaborin uns estàndards de compliment normatiu i d’integritat referits a la tipologia d’ens que participin en l’estudi. La difusió dels resultats de l’estudi, complementat amb sessions formatives i de sensibilització ha d’arribar a tots els ens públics potencialment destinataris.

La introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques el 2010 i la inclusió de les societats públiques de caràcter mercantil en aquest règim amb caràcter general l’any 2015, suposa un important repte. Aquest nou marc legal incentiva que aquestes empreses disposin de models d’organització i gestió o programes de compliment normatiu per a la prevenció de la comissió de delictes i les conseqüències que, per a la persona jurídica, se’n podrien derivar.

Les institucions que generen confiança només poden ser aquelles que actuen de manera coherent i consistent amb les finalitats i valors que varen justificar la seva creació. Des del convenciment que aquesta integritat institucional no pot assolir-se només amb mesures de compliment normatiu, sinó que també cal adoptar-ne d’altres basades en els valors del servei i l’ètica pública, per tal de donar prioritat als interessos públics per sobre dels privats en el sector públic, l’Oficina Antifrau, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Castilla-La Mancha, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat de Modena e Reggio Emilia, han signat un conveni de col·laboració per a realitzar un estudi per a promoure una cultura de compliment normatiu i d’integritat en diversa tipologia d’ens del sector públic (societats mercantils públiques, entitats públiques de caràcter empresarial, consorcis) de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau. En un primer moment també va participar en aquest estudi la Universitat de Vigo.

Aquest estudi es realitza conjuntament amb professors i investigadors d’aquestes universitats experts en aquesta matèria així com amb participació de personal tècnic de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau. A més, en l'estudi s'inclourà l'experiència comparada amb entitats públiques i programes de compliment i integritat en empreses públiques italianes de la regió Emilia-Romagna.

L’estudi, que es va iniciar el mes de febrer de 2020, ha de servir per elaborar i desenvolupar estàndards de compliment normatiu i d’integritat aplicable a la tipologia d’ens públics que formen part de l’estudi.

Els models de compliment normatiu en el sector públic han de ser inclús més exigents que en el sector privat i han d’anar més enllà de l’existència o no de responsabilitats penals. L’adopció d’un programa de compliment normatiu ha de servir per a crear una cultura corporativa ètica i d’integritat, a més, lògicament, de complir amb els principis que els siguin d’aplicació com a ens del sector públic en funció del règim jurídic de cadascun d’ells.

Aquest projecte consta de diverses fases i requereix la participació d’algunes d’aquestes entitats públiques. En una fase inicial, es van seleccionar, d’acord amb criteris territorials, de mida i de dependència de diverses administracions públiques, entitats a les quals es va adreçar un qüestionari per detectar riscos i vulnerabilitats. Les 23 entitats públiques que van respondre el qüestionari, de les més de 70 a qui es va enviar, participen en l’estudi. La fase d’entrevistes en profunditat d’aquestes entitats es va realitzar durant els primers mesos de 2021 i va finalitzar el setembre de 2021.

Fases del projecte de compliment normatiu i integritat

El juliol de 2022 s’han celebrat tres tallers on s’han presentat algunes de les conclusions i recomanacions que està previst que figurin en l’informe final sobre compliance públic i integritat a les entitats que participen en el projecte. La jornada va tenir lloc a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Aquest és un projecte de llarg abast i ambiciós vinculat a la innovació i la recerca en compliment normatiu i integritat. L’objectiu és que, entre tots, siguem capaços d’elaborar unes directrius comunes que ens permetin convertir-nos en referents de bones pràctiques a nivell nacional i internacional.

Oficina Antifrau de Catalunya Universitat Autònoma de Barcelona Universidad de Castilla-La Mancha Universidad de Vigo Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia