Normativa estatal i autonòmica en vigor o en tràmit d'aprovació

D’acord amb l’article 207 del Reglament del Congrés dels Diputats, tots els assumptes pendents d’examen queden caducats en el moment de la dissolució.