Documents d'Antifrau

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat diversos documents per informar a la ciutadania sobre algunes de les previsions més importants de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

L'Oficina Antifrau també va intervenir durant la fase de consulta pública de la proposta de Directiva i va elaborar diverses observacions i al·legacions a la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Alhora, l’Oficina Antifrau, en el seu informe La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya, va incloure en l'apartat 5.10 la necessitat d’establir canals interns de denúncia i la protecció dels alertadors com a eina necessària per tal de garantir l’eficàcia de totes les eines existents per a gestionar i detectar els conflictes d’interès.