Preguntes més freqüents

Som una institució independent dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflictes d’interès o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

El control de la nostra activitat correspon al Parlament de Catalunya, a qui retem comptes. Dependre de l’organisme que representa la sobirania de tots els catalans i catalanes legitima la nostra feina i en garanteix la independència.

Qualsevol persona es pot adreçar a Antifrau per denunciar fets que es puguin considerar constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals de l’àmbit territorial de Catalunya.

El sector públic de Catalunya:

  • L’Administració de la Generalitat, els seus organismes, entitats vinculades i empreses públiques que en depenen.
  • Els ens locals: ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, consorcis i resta d’entitats i organismes integrants de l’Administració local.
  • El Parlament de Catalunya pel que fa a l’activitat administrativa i a la gestió patrimonial.
  • Els ens estatutaris i les autoritats independents.
  • Les universitats públiques i els seus ens instrumentals.
  • Les empreses públiques.
  • Els consorcis.
  • Les fundacions, públiques o privades, en què participin organismes públics.
  • Altres ens instrumentals, de dret públic o privat, vinculats a les administracions catalanes o que en depenen.

Les empreses i entitats privades i les persones físiques que gestionin serveis públics, executin obres públiques o rebin subvencions.

Per escrit, fent constar una relació circumstanciada dels fets, que podeu presentar directament a l’Oficina o bé trametre per correu electrònic o administratiu. També podeu presentar una denúncia de manera totalment anònima a través de la Bústia de denúncies anònimes.

L’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar immediatament a l’Oficina Antifrau «els fets que detectin i puguin ésser considerats constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contraris als interessos generals».

Tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina.

L’Oficina Antifrau de Catalunya garanteix la confidencialitat de l’alertador o bé el seu anonimat a través de la Bústia de denúncies anònimes, canal electrònic que permet presentar una denúncia del tot anònima i mantenir la comunicació amb l’Oficina de manera segura.

L’Oficina Antifrau de Catalunya assumeix el compromís de proporcionar assistència i assessorament a qualsevol persona denunciant o informant que actuï de bona fe. Si en algun moment fóssiu objecte d’algun acte de represàlia com a conseqüència d’haver denunciat, ho podeu posar en coneixement de l’Oficina Antifrau, la qual promourà o exercirà davant les autoritats competents les accions correctores o de restabliment que calguin, i deixarà constància dels fets, també, en la memòria anual que presenta al Parlament de Catalunya.

L’Oficina Antifrau informa immediatament la persona implicada individualment en un fet objecte d’investigació i li ofereix la possibilitat que deixi constància del seu parer.

Si una investigació afecta personalment un alt càrrec, funcionari, directiu o empleat, l’Oficina Antifrau n’informa el responsable de la institució, de l’òrgan o de l’entitat de qui depèn o en què presta serveis.

Antifrau no pot, en cap cas, imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte, ha de traslladar els fets a la fiscalia o l’autoritat judicial i, si es tracta d’una infracció administrativa, proposa l’aplicació d’una sanció disciplinària. També pot fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Les administracions públiques, el seu personal i alts càrrecs estan obligats per llei a auxiliar l’Oficina Antifrau i comunicar-li la informació reclamada.

A més de les responsabilitats, fins i tot penals, que es poden derivar de l’incompliment injustificat del deure de col·laboració, es farà constar en la memòria o informe corresponent que s’adreça al Parlament.