Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar la vostra sol·licitud, adreçada al Registre General, a la bústia transparencia@antifrau.cat o mitjançant el següent

Formulari

Hi heu de fer constar:

  • Identitat de la persona sol·licitant (nom i cognoms)
  • DNI o NIE o el número de passaport
  • Informació que sol·liciteu, de forma concisa i clara
  • Adreça de contacte, preferiblement electrònica, per facilitar la comunicació
  • Motivació de la sol·licitud o exposició dels motius pels quals se sol·licita la informació, perquè puguin ser tinguts en compte a l’hora de dictar la resolució. L’absència de motivació no determinarà, en cap cas, el rebuig de la sol·licitud

L’accés és gratuït i el termini màxim de resposta és d’un mes, ampliable a un termini d’un altre mes quan ho determini el volum o la complexitat de la informació demanada.

Sol·licituds d’accés a la informació a l’Oficina Antifrau

Cal assenyalar que les respostes a les sol·licituds d’informació que no estan publicades han estat degudament estimades, estudiades i contestades dins de termini, amb una comunicació que substitueix la resolució de la sol·licitud d’acord amb l’article 34.8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Podeu consultar totes les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació a la nostra seu electrònica:

Seu electrònica