Denuncieu

Icon1

Teniu constància d’un cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català i en podeu aportar proves?

Icon1

L’Oficina Antifrau de Catalunya us ofereix diversos canals perquè pugueu denunciar qualsevol situació de frau o corrupció de la qual tingueu constància relacionada amb el sector públic català.

Icon1

I sempre garantint la confidencialitat de l’alertador, que contribueix d’aquesta manera a reforçar la integritat del sector públic a Catalunya.

 • Per internet, mitjançant la Bústia de denúncies anònimes. Aquest és un canal segur d’admissió de les comunicacions, ja que: permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

 • Per internet, omplint aquest formulari i enviant-lo per correu electrònic a: bustiaoac@antifrau.cat; o bé, prèvia identificació amb certificat digital (signatura electrònica), annexant-lo a l’apartat Denuncieu de la seu electrònica.

 • Presencialment, al registre general de l’Oficina Antifrau de Catalunya (c/ Ribes, 1-3, 08013 Barcelona, de dilluns a divendres de 9 a 14h) o a qualsevol registre de les administracions públiques. La documentació que ens aporteu serà digitalitzada i us serà retornada. No ens quedarem una còpia en format paper, per tant no cal aportar fotocòpies de la documentació.

Podeu descarregar aquest formulari amb instruccions per presentar la vostra denúncia.

Per a més informació truqueu al 935 545 555

Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina Antifrau de Catalunya per denunciar fets que es puguin considerar constitutius de corrupció o de conductes fraudulentes o il·legals contràries als interessos generals.

Si bé les denúncies són voluntàries, l’article 16.4 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, imposa a les autoritats i els directors o responsables d’oficines públiques el deure de comunicar aquest tipus de fets immediatament a Antifrau.

S’analitza la versemblança dels fets denunciats i es verifica si l’Oficina Antifrau té competència per investigar-los. Si la persona denunciant actua amb consciència de la manca de veracitat de les dades aportades o amb la sola finalitat de denigrar la persona o la institució denunciades, se li podran exigir les responsabilitats que corresponguin.

 • El fet que motiva la denúncia.
 • Nom de l’administració o ens del sector públic contra el qual es planteja.
 • Una explicació breu dels passos ja fets prèviament i de les circumstàncies relatives als fets denunciats.
 • El nom i cognoms, l’adreça postal i el telèfon (en cas que no es tracti d’una denúncia anònima) de la persona que formula la denúncia. És convenient adjuntar una còpia del DNI.

La denúncia pot ser anònima; el més important és la versemblança dels fets exposats, no la persona que la fa. Ara bé, poder mantenir un canal de comunicació obert amb el denunciant facilita i accelera el procés d’anàlisi i investigació d’Antifrau.

Podeu presentar les denúncies de manera anònima mitjançant qualsevol de les opcions que oferim, excepte a través del formulari de la seu electrònica, ja que cal la signatura digital.

Antifrau ha habilitat la Bústia de denúncies anònimes, un canal segur d’admissió de les comunicacions, ja que permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i oculta la identificació del vostre dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

Tota persona que denunciï o alerti de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, l’Oficina Antifrau mantindrà les seves dades en secret. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament a l’alertador.

Quan la nostra institució tingui coneixement que la persona denunciant o informant ha estat objecte d’actes d’intimidació o de represàlies, promourà o exercirà davant les autoritats competents les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes.

L’Oficina Antifrau tramita les seves investigacions amb la màxima reserva i confidencialitat, d’acord amb la llei. Sempre que pot, i no afecta informació personal que no és pública, comunica al denunciant el contingut de la resolució que se’n deriva. Quan una investigació s’arxiva, Antifrau informa el denunciant perquè, si ho creu oportú, pugui traslladar la informació a una altra autoritat.

El director de l’Oficina, en la Instrucció 1/2021, de 19 de juliol, fixa les directrius i els criteris d'inadmissió i arxivament de denúncies o comunicacions, els criteris per a la resolució de les actuacions investigació i s'identifiquen els supòsits d'actuació preferent en els casos de comprovació i inspecció realitzats a iniciativa de l'Oficina Antifrau. La instrucció la pots consultar aquí.

Antifrau de Catalunya no pot imposar sancions. Si de les seves investigacions en resulten indicis de delicte ha de traslladar els fets a la Fiscalia o l’autoritat judicial i, si es tracta d’una infracció administrativa, proposar l’aplicació d’una sanció disciplinària. També pot, simplement, fer recomanacions de millora per evitar els riscos de conductes impròpies.

Podeu comunicar a l’Oficina Antifrau els actes de corrupció que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics dels quals tingueu coneixement. Antifrau pot actuar respecte a: entitats del sector públic de Catalunya (Administració de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, universitats públiques, empreses públiques, etc.); entitats o persones privades que siguin contractistes del sector públic, exclusivament en relació amb els contractes públics formalitzats, i entitats o persones privades que siguin beneficiàries de subvencions del sector públic, exclusivament en relació amb les subvencions rebudes.

Podeu comunicar a Antifrau els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement. A tall d’exemple, és procedent informar de les conductes següents:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens a aquells per què han estat atorgades.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Irregularitats urbanístiques.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions.
 • Conflictes d’interès, incompliments del deure d’abstenció i de la normativa d’incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d’informacions obtingudes en l’exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d’autoritats i funcionaris, derivat de l’exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d’obstaculització en l’accés a la informació pública.

 

Antifrau no pot actuar en relació amb el frau fiscal o social/laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa privada.

Antifrau no pot actuar en relació amb el frau fiscal o social/laboral, ni en relació amb fraus de naturalesa privada.

 • Problemes derivats de la relació contractual amb una entitat bancària: cobrament de comissions improcedents, clàusules abusives, préstecs amb interessos exageradament elevats, etc. En aquests casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d’Informació al Consumidor o a l’Agència Catalana del Consum.
 • Problemes derivats d’una compra o servei entre particulars o entre un particular i una empresa. Si es tracta d’una empresa que ofereix servei d’interès general (electricitat, aigua, gas, telefonia) podeu contactar amb el Síndic de Greuges. En els altres casos podeu presentar una queixa a qualsevol Oficina d’Informació al Consumidor o a l’Agència Catalana del Consum.
 • Estafes entre particulars.

Si ja heu denunciat els mateixos fets davant les forces de seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal no podeu presentar una nova denúncia. Si us consta que aquests organismes han iniciat les investigacions corresponents, no podeu presentar la mateixa denúncia perquè l’Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que ja estan sent investigats per l’Oficina Antifrau, aquesta ha d’interrompre les actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport necessari a l’autoritat competent.