Guies

Amb aquesta denominació l’Oficina Antifrau proporciona recursos que tenen per objectiu ser aplicats en l’entorn professional o organitzatiu dels qui en són destinataris. Poden presentar-se en diferents formats: guies, llistes de comprovació, infografies, casos resolts, etc., però sempre amb la pretensió última de l’aplicabilitat.


Guia per a la gestió de conflictes d'interès

Guia per a la gestió dels conflictes d'interès

Aquesta guia presenta un seguit d’eines per gestionar els conflictes d’interès, classificades en tres grans grups segons l’objectiu que persegueixen dins el paradigma de la prevenció de riscos: eines de detecció de conflictes d’interès, eines de gestió i eines per garantir l’eficàcia de les anteriors. La finalitat de gestionar els conflictes d'interès és evitar qualsevol biaix en la decisió pública que prengui un servidor públic, provocat perquè el judici professional s'hagi vist afectat per un conflicte entre l' interès particular i el deure públic.


Guia interactiva per a la integritat en la contractació pública

Guia per a la integritat en la contractació pública

La finalitat de gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública d’una institució és garantir que els recursos i la capacitat de decisió s’empren per al «compliment i realització dels fins institucionals», prioritzant l’interès públic sobre els interessos privats. Aquesta guia pretén facilitar a les institucions públiques l’anàlisi dels propis riscos, així com les eines i recursos necessaris per a dur a terme una tasca preventiva en aquest àmbit concret de la gestió pública.


Guia per enfortir la integritat institucional

Guia per enfortir el sistema d’integritat institucional

La integritat d’un ens públic és el resultat de l’actuació diària de totes i cadascuna de les persones que treballen dins o per a aquella organització: des de la persona que n’exerceix la màxima representació (conseller, alcalde, president, director, etc.), fins a qualsevol empresa privada que ofereixi un servei públic per compte d’aquella organització, passant per qualsevol dels empleats.


Identificar i gestionars els riscos de corrupció

Identificar i gestionars els riscos de corrupció. Orientacions per a directius públics

Aquesta publicació pretén alertar els organismes públics de l’existència de riscos de corrupció i de la necessitat d’identificar-los i gestionar-los adequadament, de forma integrada i sistemàtica, en el marc dels sistemes propis de cada organisme. Qualsevol directiu és responsable també de les conductes inapropiades que puguin produir-se en els serveis al seu càrrec.


Recomanacions als partits polítics

Recomanacions als partits politics

Antifrau reclama als partits polítics, en un document de vuit pàgines enviat a totes les formacions que es van presentar a les eleccions del 21 de desembre de 2017, la incorporació en els seus programes de mesures concretes per gestionar els conflictes d’interès com a una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos.