El GRECO avisa que Espanya no ha complert cap de les 19 recomanacions sobre la prevenció de la corrupció

L’informe de compliment d’Espanya sobre la prevenció de la corrupció fet públic pel grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (GRECO) conclou que set recomanacions s'han complert parcialment i 12 no s'han complert

Informe de Compliment d'Espanya. Cinquena ronda d'avaluació. Prevenció de la corrupció i promoció de la integritat a governs centrals (altes funcions executives) i les forces i cossos de seguretat
Part de la portada de l'Informe del GRECO sobre Compliment d'Espanya. Cinquena ronda d'avaluació. Prevenció de la corrupció i promoció de la integritat a governs centrals (altes funcions executives) i les forces i cossos de seguretat

29 de març de 2022. El Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (GRECO) ha publicat l'Informe de compliment d'Espanya sobre la Prevenció de la corrupció i promoció de la integritat en governs centrals (altes funcions executives) i les forces i cossos de seguretat, que correspon a la cinquena ronda d’avaluació d’aquest organisme. El document conclou que "Espanya no ha complert satisfactòriament ni ha tractat de manera satisfactòria cap de les 19 recomanacions contingudes a l'informe d'avaluació de la cinquena ronda".

A la llista de temes pendents, el Grup d’Estats destaca la regulació del sistema de responsabilitat penal per als membres del Govern, en referència a l'aforament de què gaudeixen els representants de l'Executiu. El GRECO va recomanar a Espanya que modifiqués el procediment especial d'aforament, perquè "no obstaculitzi el procés de justícia penal respecte a membres del Govern sospitosos d'haver comès delictes relacionats amb la corrupció".

Pel que fa a la transparència, el GRECO assegura que la divulgació financera de les persones amb funcions executives superiors "es pot millorar" a través d'un desglossament més gran. El Grup d'Estats va recomanar ampliar l'abast dels requisits d'aquestes publicacions per incloure-hi informació detallada sobre actius i interessos, així com incloure informació relativa als cònjuges i familiars dependents. Tot i això, l'informe preveu desenvolupaments "prometedors" en el marc del IV Pla de Govern Obert (2020-2024), concretament en matèria de transparència, integritat i rendició de comptes al sector públic en tota la línia jeràrquica, així com el desenvolupament d’una estratègia més integral en matèria de lluita contra la corrupció.

Segons l'informe del GRECO, un avenç positiu és la intensificació de la funció d'assessorament i de supervisió de l'Oficina de Conflictes d'Interessos (OCI). No obstant això, el tema de les competències i recursos tant de l'OCI com del Consell de Transparència i Bon Govern "mereix una major atenció perquè l'execució de les diferents iniciatives regulatòries previstes es converteixi en una realitat, no només a la norma sinó també a la pràctica". La regulació de l’actuació dels grups d’interès encara és un tema pendent.

Pel que fa al nivell de compliment de les recomanacions que el GRECO feia a les forces i cossos de seguretat és "decebedor". L'informe subratlla l'absència de qualsevol millora concreta i fàctica realitzada per la Policia i ho veu com "una oportunitat perduda per establir una infraestructura d’ètica integral, proactiva i efectiva dins aquesta força de l’ordre". Tot i això el grup d’Estats observa que la Guàrdia Civil ha avançat en la seva infraestructura ètica (que, malgrat tot, encara no s'ha materialitzat de manera efectiva) i en el desenvolupament d'una regulació més detallada sobre els processos relacionats amb la carrera, en particular, els sistemes d'avaluació, els procediments de nomenament i els incentius a l'exercici. El GRECO també reconeix que s'han comunicat alguns avenços valuosos, per promoure la igualtat de gènere. Per concloure, l'informe espera que les forces i cossos de seguretat "realitzin unes actuacions tangibles, compromeses i completes per complir les recomanacions, com un tema prioritari i sense demora".