En el cas dels grups d’empreses, a l’hora de fer el còmput, cal tenir en compte el número de treballadors de cada empresa individualment o en el seu conjunt?

(Article 11)

L’obligatorietat de disposar d’un Sistema intern d’informació està atribuïda a les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més treballadors. Un grup d’empreses és una unitat d’actuació econòmica que s’organitza en diverses societats mercantils amb una direcció comuna però que, com a tal, no té personalitat jurídica i, per tant, més enllà del que preveuen les normes, no pot ser subjecte de drets i obligacions. Per tant, aquest còmput als efectes de disposar d’un Sistema intern d’informació s’haurà de fer per cadascuna de les persones jurídiques que conformen el grup.

En el cas que, en un grup d’empreses, algunes tinguin l’obligació de disposar de sistemes interns d’informació i d’altres no, caldrà tenir en compte que l’art. 11 de la Llei estableix que caldrà aprovar una política general relativa al Sistema intern d’informació i que caldrà assegurar que s’apliqui a totes les entitats que l’integren, sens perjudici de l’autonomia i independència de cadascuna d’elles, i de les modificacions o adaptacions necessàries per al compliment de la normativa aplicable en cada cas.