El director d’Antifrau ha comparegut al Parlament Basc per fer aportacions al Projecte de llei de transparència d'Euskadi

Gimeno ha participat a la Comissió d'Institucions, Governança Pública i Seguretat del Parlament Basc en una conferència en línia

El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, compareix en línia a la Comissió d'Institucions, Governança Pública i Seguretat del Parlament Basc, com es veu en la pantalla
El director d'Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, compareix en línia a la Comissió d'Institucions, Governança Pública i Seguretat del Parlament Basc, com es veu en la pantalla

7 de febrer de 2024. El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha comparegut avui al Parlament Basc per fer aportacions al projecte de llei de transparència d'Euskadi. Concretament, a la Comissió d'Institucions, Governança Pública i Seguretat, mitjançant una conferència en línia.

Gimeno ha assenyalat que el Projecte de llei de transparència uneix en un únic text legislatiu dos enfocaments de la transparència: el vessant de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública, amb el de la protecció de les persones informants i ha afegit que “la garantia de totes dues dimensions s'encomana a una mateixa autoritat independent”. Gimeno ha fet notar que es tracta d'una opció legítima, però inèdita al panorama europeu comparat.

El director d’Antifrau pel que fa a la protecció de les persones alertadores i lluita contra la corrupció, ha expressat que el projecte normatiu analitzat no desenvolupa la Llei estatal des d'un punt de vista substantiu, sinó que en aquest punt només atribueix funcions a l'autoritat esmentada.

“Com s'ha estat constatant des de la seva publicació, i podem confirmar des de la perspectiva de la seva aplicació al dia a dia, la Llei 2/2023, de 20 de febrer, planteja problemes interpretatius i presenta llacunes, en alguns casos en perjudici directe del ciutadà que alerta de corrupció”, ha afirmat Gimeno, i ha subratllat que un desenvolupament autonòmic de la normativa bàsica estatal pot solucionar bona part d'aquests problemes. En aquest sentit ha animat als legisladors bascos a abordar també la tasca de dictar normativa substantiva de desenvolupament de la Llei estatal.

Miguel Ángel Gimeno ha cridat l'atenció sobre la manca de menció en el projecte a una funció amb gran rellevància: la funció de suport del registre de responsables del sistema intern d'informació, i ha recomanat que l'atribució de competències a l'Autoritat es faci de manera explícita fent referència individualitzada a cadascuna.

Gimeno també ha emfatitzat sobre el fet que hi ha funcions essencials a què fa referència la Llei estatal que no s'atribueixen a les autoritats autonòmiques sinó únicament a l'autoritat estatal, en preceptes que no tenen caràcter bàsic. Sobre aquest extrem, Gimeno ha expressat que seria convenient que es reflexionés sobre l'atribució expressa a l'autoritat autonòmica de les funcions d’informar preceptivament avantprojectes i projectes de disposicions generals que afectin el seu àmbit de competències i les funcions que desenvolupa” (art. 43 de la Llei estatal); fomentar i promocionar la cultura de l'alerta (art. 43 de la Llei estatal); dirigir als ens del sector públic i privat recomanacions o establir bones pràctiques en relació amb el sistema de protecció que la Llei 2/2023 configura.

D’altra banda, Gimeno ha remarcat que “es troba a faltar al llarg del text referències més explícites a la integritat pública”, i ha suggerit que s'afegeixi a les finalitats de la llei “la preservació i l'enfortiment de la integritat pública”, i que també es podria afegir “la promoció de la cultura de l'alerta”.

En darrer lloc, sobre l’ àmbit de transparència i informació pública, el director d’Antifrau ha explicat que “per reforçar la traçabilitat de l'activitat dels grups d'interès regulats al Títol IV del Projecte seria recomanable que hi hagués una activitat reflectida entre les obligacions de publicitat activa (art. 20) que fes recaure als servidors públics el deure d’informar sobre qualsevol contacte mantingut amb grups d’interès”.