Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions

En l’àmbit d’aquesta direcció es determina la versemblança dels fets o les conductes que han estat objecte de denúncia. El resultat d’aquesta anàlisi comportarà la iniciació d’actuacions d’investigació o el seu arxivament. Superada la fase de versemblança, s’inicien actuacions indagatòries o d’inspecció de possibles casos concrets d’ús o destinació irregulars de fons públics. També de les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

El director d’Anàlisi i Investigacions és Manel Díaz Espiñeira.