Com s'ha de notificar a l'Oficina Antifrau el nomenament i el cessament de la/es persona/es responsable/s del Sistema intern d’informació?

(Article 8)

D’acord amb l’article 8.3 de la Llei 2/2023, tant el nomenament com el cessament de la persona física individualment designada com a responsable del Sistema, com també de les integrants de l’òrgan col·legiat, hauran de ser notificats a l'Oficina Antifrau de Catalunya en el termini dels deu dies hàbils següents, especificant, en el cas de cessament, les raons que l’han justificat.

L'Oficina ha preparat un formulari per tal de facilitar aquestes comunicacions. El trobareu aquí: Autoritat competent per a la protecció de persones alertadores | Oficina Antifrau de Catalunya