DialÈtic

 

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, quedeu informat /ada que:

 1. 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
 1. 2. Les dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades són delegadapd@antifrau.catC/Ribes núm. 3, 08013-Barcelona, amb la qual podeu contactar per a totes les qüestions relatives al tractament de les vostres dades personals.
 1. 3. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és per a la resolució de consultes relatives a dilemes, dubtes,preocupacions o problemes de naturalesa ètica que es puguin donar en el desenvolupament de les vostres funcions.
 1. 4. Pel que fa a la legitimació per al tractament de les vostres dades personals, aquest és un tractament basat en el vostre consentiment i necessari per complir una missió realitzada en interès públic.
 1. 5. Les dades personals que seran objecte de tractament són el vostre nom, cognoms, sector d’activitat, nivell d’administració, càrrec, adreça electrònica així com les dades que voluntàriament empleneu en el formulari facilitat (organització/institució i telèfon) i les que es poguessin contenir en la vostra consulta.
 1. 6. Les vostres dades es tracten en el marc de l’activitat de tractament “Canal d’assessorament o suport ètic per als servidors públics (DialÈtic)” prevista al Registre d’activitats de tractament de l’OAC. 
 1. 7. Les vostres dades no es comunicaran a cap persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme
 1. 8. No està prevista la transferència internacional de les dades per a aquest tractament. 
 1. 9. Les dades personals recollides per a dur a terme la finalitat descrita es conservaran durant el temps indispensable per al compliment de la finalitat per a la qual es van recollir. 
 1. 10. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació del tractament, de portabilitat de les dades i d’oposició d’acord amb el que preveuen els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril mitjançant una comunicació adreçada a la Direcció de l’OAC a l’adreça electrònica bustiaoac@antifrau.cat o mitjançant els formularis que trobareu a la seu electrònica de l’OAC.
 1. 11. Podeu adreçar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (ttps://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics (per correu postal) adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o bé presencialment al Registre d’entrada de documents de l’APDCAT o al Registre d’entrada de qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o mitjançant la presentació de la reclamació en una oficina de correus d’acord amb la normativa d’aplicació.

1 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.