Antifrau registra la xifra més elevada de denúncies de tota la seva trajectòria

El 2020 s’ha registrat un total de 335 denúncies, un 97% més respecte la mitjana de la institució en el període 2010-2019

22 denúncies han estat relacionades directa o indirectament amb la Covid-19 i la seva gestió

El 2020, segons la memòria que ha presentat Antifrau al Parlament de Catalunya, s’han resolt 276 expedients d’avaluació prèvia de versemblança, la xifra més elevada des de la posada en funcionament de la institució

El 2020 és l’exercici en que més mesures s’han adoptat com a conseqüència de les investigacions d’Antifrau. Concretament, s’ha tingut coneixement de 49 mesures adoptades, la majoria correctores o de rescabalament

També destaca l’aposta decidida que Antifrau ha fet pel projecte de riscos en la integritat de la contractació pública. Un projecte que durant el 2020 ha publicat el seu últim Document de treball

En l’actual context de pandèmia, Antifrau ha continuat apostant per fer recomanacions als ens públics, concretament ha elaborat el document ‘Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19’

Memòria 2020 d'Antifrau

07 d’abril de 2021. La Memòria 2020, que l’Oficina Antifrau ha lliurat al Parlament de Catalunya el passat 30 de març, constata que el 2020 ha estat l’any en el qual s’han assolit xifres record des que Antifrau es va posar en funcionament l’any 2009. En concret, durant el 2020 s’ha resolt el major nombre d’expedients de versemblança des de la posada en funcionament de la institució, 276 expedients d’avaluació prèvia de versemblança.

El nombre d’expedients d’avaluació prèvia de versemblança tancats durant el 2020 ha crescut en un 54% respecte de la mitjana del període 2011-2019.

Nombre d'expedients d'avaluació prèvia

Una vegada conclosa la fase d’anàlisi prèvia de versemblança dels 276 expedients, el 26% ha donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, mentre que s’ha decretat l’arxivament del 73%. En l’1% dels casos, s’ha acordat la interrupció de l’expedient perquè s’ha constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l’autoritat judicial penal, o bé s’ha donat trasllat als òrgans referits dels expedients corresponents perquè s’ha considerat la possible rellevància penal dels fets en qüestió.

Antifrau registra 335 denúncies, xifra rècord des de la posada en funcionament de la institució

Denúncies rebudes per anys

Des de l’inici de la seva activitat, l’octubre de 2009, l’Oficina Antifrau ha obert un total de 2.080 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia. Durant l’any 2020 l’Oficina Antifrau ha rebut un total de 335 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s’observa un creixement important respecte de tots els anys. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2019 (170), les de l’any 2020 estan molt per sobre (97%).

Denúncies rebudes

Més d’un 66% de les denúncies es registren per la bústia de denúncies anònimes

Pel que fa a la tipologia de les persones denunciants, les dades de 2020 són: 222 denúncies/comunicacions (66,3%) han estat presentades mitjançant la bústia anònima de denúncies; 63 (18,8%) per particulars; 20 (6%) per representants de grups polítics; 12 (3,6%) per funcionaris o treballadors públics; 12 (3,6%) per persones anònimes, però no a través de la bústia anònima de denúncies; 3 (0,9%) per sindicats; 2 (0,6%) han estat trameses a l’Oficina per altres organismes o institucions, i 1 (0,3%) expedient d’anàlisi de versemblança s’ha incoat a iniciativa pròpia.

De les denúncies rebudes l’any 2020, 22 denúncies han estat relacionades directament o indirecta amb la Covid-19 i la seva gestió, i s’ha obert una actuació d’investigació a iniciativa pròpia. De les 22 denúncies rebudes, quatre han superat la fase d’avaluació prèvia de versemblança i s’han iniciat actuacions d’investigació.

L’objecte de denúncia és el següent:

 • 10 estan relacionades amb l’incompliment de l’estat d’alarma o les mesures de contenció establertes per les autoritats sanitàries.
 • 6 tenen relació amb la contractació (ja sigui de material o de persones) de diferents administracions.
 • 3 tenen a veure amb la venda especulativa de mascaretes i gel hidroalcohòlic.
 • 1 té relació amb la gestió d’una residència de gent gran.1 està relacionada amb la gestió de la pandèmia en un centre penitenciari.
 • L’última es tracta d’una queixa genèrica de la gestió de la pandèmia per part del Govern de l’Estat.

Antifrau clou 48 actuacions d’investigació

Antifrau ha clos 48 actuacions d’investigació durant el 2020 (s’hi inclou 1 col·laboració institucionals) i 1 ha estat interrompuda en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats.

De les 47 actuacions d’investigació closes, 11 han estat arxivades. De la resta s’han tramès:

 • 30 informes raonats
 • 2 recomanacions raonades
 • 10 comunicacions a autoritats competents
 • 10 comunicacions al Ministeri Fiscal

Actuacions d'investigació closes

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2020 s’han repartit majoritàriament, en aquest ordre, sobre casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública; amb qüestions referides a funció pública; assumptes relacionats amb el conflicte d’interès i incompatibilitats; assumptes relacionats amb urbanisme, i, finalment, expedients relacionats amb a subvencions.

Matèries de les actuacions d'investigació closes

 

El 2020 és l’exercici en que més mesures s’han adoptat com a conseqüència de les investigacions d’Antifrau

Arran de les actuacions realitzades per aquesta Oficina, les entitats afectades han comunicat l’adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures que es descriuen tot seguit. Durant l’any 2020, s’ha tingut coneixement de 49 mesures adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents. Es tracta de l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Antifrau insta als decisors públics a desplegar el marc legal de la Directiva Europea de protecció dels alertadors

Pel que fa referència a algunes de les accions de la direcció de Prevenció d’Antifrau, cal remarcar que en el decurs de l’any 2020, l’Oficina ha formulat un total de 24 al·legacions en relació amb projectes normatius. Des de l’àrea de Legislació i Assumptes Jurídics també s’ha respost a una consulta no vinculants i s’han resolt un total de 25 sol·licituds d’accés a la informació pública. D’aquestes, 11 han estat totalment estimades, set s’han estimat parcialment, sis s’han resolt en sentit desestimatori i una la persona sol·licitant va desistir de la seva sol·licitud. També s’han atès cinc consultes ciutadanes.

Durant aquest exercici, l’Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat una sèrie d’accions al voltant de la Directiva europea de protecció de les persones alertadores, en vigor des del 17 de desembre de 2019.

En aquest sentit, l’Oficina Antifrau ha urgit els decisors públics a desplegar el marc legal que transposi la Directiva europea de manera fidel a la lletra i l’esperit de la norma, fruit de la pressió de la societat civil per a un meritori consens entre els estats.Ha desenvolupat aquesta activitat a través de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia i de la xarxa NEIWA, de la qual forma part com a autoritat de protecció.

Antifrau adapta la formació impartida al context actual fruit de la COVID-19

El 2020 l’àrea de Formació de la direcció de Prevenció ha aconseguit arribar de manera directa a 610 participants. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda pels participants ha estat de 8,9 en una escala d’1 a 10.

L’equip de l’Oficina ha participat en nombrosos actes, seminaris, jornades, congressos i altres fòrums oberts a la ciutadania, en la seva funció de divulgació, en tots els àmbits possibles, dels principis bàsics per fomentar la consciència i la participació ciutadana a favor de la transparència i l’ètica en la conducta pública.

D’altra banda, l’àrea de Formació ha organitzat diverses Jornades i activitats, que enguany, s’han dut en la seva pràctica totalitat en línia adaptant-se al context actual de pandèmia:

 • Webinar sobre Alertes de salut pública
 • Webinar sobre Què és més efectiu per lluitar contra la corrupció?
 • Webinar per presentar la Guia interactiva per gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública
 • Webinar “Directiva UE 2019/1937 de protecció de les persones alertadores: avenços en la transposició i visió comparada”

El projecte de riscos per a la integritat en la contractació pública arriba a la fase final

Al llarg de 2020, s’ha aprofundit en el treball del projecte transversal de prevenció que ha estat prioritari en els darrers dos anys, “Riscos per a la integritat en la contractació pública”, i en l’elaboració de documents de treball i eines que contribuïssin a la difusió de les primeres aportacions en la fase de diagnòstic. De fet, enguany s’ha publicat l’últim document de treball d’aquest projecte Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos. Com es normalitza la corrupció a les organitzacions.

A més, des de la direcció de Prevenció s’ha treballat en una quantitat important de projectes:

 • Projecte “Compliment normatiu i integritat” per a una diversa tipologia d’entitats públiques de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya
 • Posada en marxa projecte “plans d’integritat per als ens locals i guies per a la seva elaboració”. Projecte impulsat per l’ACM i l’Oficina Antifrau
 • Posada en marxa del projecte “Canal d’assessorament ètic”

En l’actual context de pandèmia, Antifrau ha continuat apostant per fer recomanacions als ens públics, concretament ha elaborat el document ‘Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19’

En aquest 2020 s’han elaborat i difós diverses recomanacions en matèria d’integritat, en destaca especialment Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19. En aquest document emès a principis de la pandèmia, Antifrau recordava als ens públics de Catalunya perquè aquesta situació de pandèmia potenciava els riscos en l’exercici de les potestats públiques. Recollia recomanacions tan a curt com a llarg termini i facilitava l’accés a recursos per a prevenció de riscos desenvolupats per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Amb la voluntat de fer arribar posicionaments propis i externs sobre temes que Antifrau considera clau per generar-hi reflexió, s’han fet diverses publicacions:

 • Publicació de l’estudi “Explotació de dades del baròmetre de l’Oficina Antifrau 2018”
 • Estudi elaborat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya sobre el vincle entre la corrupció i els drets humans per encàrrec de l’Oficina Antifrau

Exposició “Corrupció! Revolta ètica”

Antifrau ha adaptat l’exposició oberta amb anterioritat a les sales de Barcelona i Girona, i l’ha ofert en línia. També s’ha procedit a l’adaptació de les guies didàctiques dissenyades específicament per al professorat i l’alumnat de secundària, batxillerat i alumnat de cicles formatius mitjà i superior. També s’ha dissenyat una activitat-guia per a les famílies i grups de persones en situació de confinament perquè poguessin fer la visita a l’exposició.

Resum executiu de la Memòria 2020 de l'Oficina Antifrau de Catalunya