Antifrau participa a les jornades de treball organitzades per la Universitat de Perugia en el marc del projecte Indicadors de risc de corrupció en emergència finançat per la Unió Europea

L’objectiu del projecte és desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d’emergència, basant-se en l’experiència adquirida en el context extraordinari de la pandèmia

Antifrau participa al projecte Indicadors de risc de corrupció en emergència

13 d’abril de 2022. El cap de l’Equip d’Anàlisi de Dades de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Bruno González, ha participat, els dies 11 i 12 d’abril, en dues jornades de treball organitzades pel Departament de Ciències Polítiques de la Università degli Studi di Perugia, que lidera el projecte de recerca finançat per la UE Indicadors de risc de corrupció en emergència (COrruption Risk indicators in Emergency -CO.R.E-). En aquest projecte hi participen, a més d’Antifrau juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Fundació Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, la ONG italiana Info.Nodes, Transparència Internacional (TI) Portugal i la Universitat de la Ciutat de Dublín.

L’objectiu del projecte és desenvolupar i validar un indicador compost del risc de corrupció en la contractació pública d’emergència, basant-se en l’experiència adquirida en el context extraordinari de la pandèmia. En situacions d’emergència, les normes i regles que regeixen la contractació pública son objecte d’alteracions molt importants, el que determina que els indicadors de risc i d’alerta habitualment utilitzats siguin molt menys efectius. El desenvolupament d’un indicador especialment adaptat a aquestes circumstàncies permetrà la detecció precoç dels riscos de corrupció i facilitarà una base objectiva sobre la qual fonamentar l’adopció de mesures anticorrupció, tant per part de les autoritats com de la ciutadania en general i dels periodistes d’investigació en el marc de la rendició de comptes del sector públic.

El projecte està finançat per la Unió Europea en el marc del programa ISFP-2020-AG-CORRUPT

La participació d’Antifrau s’emmarca en la línia d’actuació liderada per la UOC sota el títol: Disponibilitat, qualitat, interoperabilitat i reutilització de dades públiques (Public data availability, quality, interoperability and reusability). Concretament, Antifrau ha presentat a la reunió de Perugia els elements principals i conclusions d’un exhaustiu estudi sobre les dades de contractació pública del sector públic català. L’estudi analitza les tres principals fonts de dades: la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el Registre Públic de Contractes i el portal de dades obertes de Catalunya. Avalua les dades que s’hi troben, la seva qualitat, la interoperabilitat —és a dir, la seva capacitat per intercomunicar-se i transmetre les dades— d’aquestes tres fonts de dades i la reusabilitat de les dades analitzant els formats en que es troben.

A la reunió, la UOC ha presentat una metodologia per a l’avaluació de les plataformes de contractació i els portals de dades obertes dels diversos Estats membres de la Unió Europea, així com les iniciatives ja existents de millora de la integritat en contractació pública basades en dades. Aquesta metodologia s’aplicarà també a la situació de Catalunya per tal determinar-ne la situació comparada amb les d’administracions del seu entorn.