Antifrau fa un any que exerceix les competències com a Autoritat Independent per a la Protecció de les Persones Alertadores

Des que Antifrau és el canal extern de denúncies, que contempla la Llei 2/2023, n’ha rebut 420, de les quals n’ha remès 153 a ens competents

Des que el 10 de març de 2023 el Parlament de Catalunya va atorgar-li aquestes competències, Antifrau ha rebut un total de 35 peticions de protecció de persones alertadores

A més, com a Registre de responsables del Sistema Intern d’Informació -canals interns de denúncia- ha registrat tan sols unes 1.500 inscripcions d’ens privats i públics

Oficina Antifrau de Catalunya
Oficina Antifrau de Catalunya

13 de març de 2024. Antifrau ja fa un any que es va convertir en la primera Autoritat Independent, en l’àmbit estatal, que va assumir competències per a la protecció de les persones alertadores, després que el Parlament de Catalunya ho aprovés el 10 de març de 2023, abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2023. Aquesta llei va entrar en vigor avui tot just fa un any amb l’objectiu de transposar la Directiva Europea de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió de 2019.

Com a Autoritat Independent l’Oficina Antifrau ha assumit des de llavors les següents funcions addicionals a les que ja tenia:

  • -Gestionar el canal extern de denúncies
  • -Adoptar mesures de protecció de les persones alertadores
  • -Ser el Registre dels responsables dels canals interns d’informació
  • -Exercir la potestat sancionadora
  • -Entre d’altres funcions

Antifrau com a canal extern de denúncies de la Llei 2/2023

L’Oficina Antifrau de Catalunya actua com a canal extern d’informació a Catalunya. Qualsevol persona pot informar mitjançant aquest canal d’infraccions del Dret de la Unió i/o d’infraccions penals i/o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic en el marc -en els termes de l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer- d’una relació laboral, professional, contractual o d’una relació jurídica d’altre tipus.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta competència com a canal extern d’informació, l’Oficina Antifrau ha rebut 420 denúncies, de les quals n’ha remès 153 a ens competents. Cal destacar que, en els dos primers mesos del 2024, ha rebut 202 denúncies i en el mateix període de 2023 en va rebre 126, és a dir, aquesta xifra s’ha incrementat un 60%.

Denúncies rebudes a Antifrau des que és canal extern

35 peticions de mesures de protecció de persones alertadores

Des que el 10 de març de 2023 el Parlament atorgà les competències com a Autoritat Independent de protecció a l’Oficina Antifrau de Catalunya, el nombre de peticions de protecció rebudes s’ha incrementat de forma molt significativa. S’han rebut des de llavors un total de 35 peticions de protecció: 29 peticions s’han registrat durant el 2023 i fins el 29 de febrer de 2024 s’han rebut 6 més. En anys anteriors ja s’havien pres mesures de protecció amb les persones alertadores que ho havien sol·licitat, malgrat no tenir encara la competència com a Autoritat, com es pot veure al gràfic.

Peticions de protecció i expedients incoats per anys

Si analitzem les peticions i expedients de protecció des del punt de vista de les seves característiques, les dades disponibles ens permeten constatar les característiques i tendències següents:

  • -La majoria de peticions de protecció són formulades per persones que tenen algun vincle amb els fets denunciats, com es pot veure en el gràfic següent, corresponent a les dades acumulades 2021-2023

Vinculació de la persona protegida amb l'ens afectat

Des del punt de vista dels àmbits als que pertanyen els ens afectats, la distribució dels assumptes és la següent:

Àmbit dels ens afectats

  • -Pel que fa a l’atorgament de la condició de persona protegida, aquest s’ha produït en la majoria dels casos

Resolució d'atorgament de protecció

Quant a les mesures de suport a la persona alertadora, l’Oficina Antifrau està prestant les que es poden adoptar directament: certificació, comunicacions a l’ens afectat, requeriments instant el cessament de represàlies, resolució i estimació de recursos pendents, informes tècnics, assessorament tècnico-jurídic. Així mateix, Antifrau està treballant amb els respectius col·legis professionals, els instruments de col·laboració necessaris per a la prestació de mesures específiques de suport jurídic i psicològic.

Tan sols s’han registrat 1.500 ens públics i privats en el Registre de responsables del Sistema Intern d’Informació (SII)

L’Oficina Antifrau de Catalunya amb les noves competències també s’encarrega del Registre de responsables del Sistema Intern d’Informació (SII). Fins a 29 de febrer de 2024, les dades d’inscripció en aquest registre han estat de 1.514 inscripcions totals d’un univers d’uns 8.000 ens públics i privats obligats a tenir aquesta tipologia de canals.

Registre de responsables del sisitema intern d'informació

 

Per facilitar la implantació del Registre de responsables del SII, l’Oficina Antifrau ha posat en marxa un servei de consultes, que ja ha rebut i atès més de 300 peticions. També es pot accedir a les Preguntes Més Freqüents del lloc web d’Antifrau, on s’aclareixen totes les qüestions fonamentals.