Anàlisi de dades i TIC

Anàlisi de dades i TIC

Antifrau va aprovar a finals de 2020 la seva estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades.

Aquesta iniciativa responia a un doble objectiu: en primer lloc, dotar-se de recursos personals i materials i de coneixements i capacitats que permetin a Antifrau desenvolupar una estratègia pròpia en l’àmbit de les dades al servei del desenvolupament òptim de la seva missió i les seves funcions; i en segon lloc, contribuir a la implantació i el desenvolupament d’una cultura i d’una governança de les dades a Catalunya.

Per a dur a terme l’estratègia, amb un horitzó temporal inicial de 3 anys, es va crear un equip de treball dedicat: l’Equip d’Anàlisi de Dades.

Ara es posa en marxa aquest espai on s’aniran publicant els resultats d’aquest equip.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el context del desenvolupament i consolidació de nous paradigmes globals, tecnològics, jurídics i socials. Per una banda, els últims anys s'ha produït un desenvolupament exponencial d’eines de recopilació, tractament i anàlisi de dades, en paral·lel al fenomen de la datificació de gairebé tots els àmbits de la realitat: l’obtenció massiva i sistemàtica de dades sobre múltiples aspectes de l’activitat humana i, especialment, de l’activitat pública. D’altra banda, una sèrie de desenvolupaments normatius que han generat un context especialment favorable:

  • Una clara aposta de les Lleis de contractes del Sector Públic pels mitjans electrònics i telemàtics
  • La generalització de la publicació en suport digital a Internet dels butlletins i diaris oficials
  • La introducció en el nostre ordenament jurídic dels paradigmes de la transparència i les dades obertes amb la promulgació de les lleis de transparència i bon govern (Llei estatal de 2013 i catalana de 2014), que, entre d’altres, imposen a totes les administracions públiques obligacions de publicitat activa i de publicació de dades en els corresponents Portal de transparència en formats explotables i reutilitzables

En aquest context, esdevé imprescindible, pels òrgans de control extern com l’Oficina Antifrau de Catalunya, treure el màxim profit de les possibilitats d’interpretar, explotar i fins i tot visualitzar la gran quantitat de dades públiques per poder generar coneixement i informació sobre la realitat i, amb base en aquest coneixement, poder fer prediccions i anticipar les evolucions en àmbits importants d’actuació d’Antifrau com: contractació pública; subvencions; funció pública; urbanisme.

Projecte iMonitor. Millorar l'eficiència de les autoritats de control combinant l'anàlisi de dades de contractació pública i el monitoratge civil

L’Oficina Antifrau de Catalunya participa al projecte europeu iMonitor, un projecte de recerca i innovació amb l’objectiu d’establir unes estructures de monitoratge ciutadà de determinats contractes públics, prèviament seleccionats mitjançant eines d’anàlisi de dades, coordinades per entitats cíviques que duran a terme un treball de camp de recopilació d'informació i d'avaluació crítica dels contractes.


Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública

Sistemes automatitzats d'alerta en l'àmbit de la contractació pública

Aquest estudi analitza els sistemes tecnològics que processen dades mitjançant algoritmes dels procediments de contractació, detecten i posen automàticament en coneixement de les instàncies de control l’existència o la possibilitat d’irregularitats i, eventualment, n’impedeixin la materialització.