Altres eines

Altres institucions han elaborat eines i recursos que us poden ser d’utilitat en l’elaboració i implantació d’un ‘Pla de mesures antifrau’ (PMA):

    - Eina d’autoavaluació del risc (matriu de riscos)

    - Llistat de banderes vermelles (red flags) i controls

    - Model de remissió de denúncies a la Fiscalia Europea (EPPO) com a òrgan competent per a tots els delictes que afectin l’execució de l’MRR

    - Detall explicatiu del formulari de comunicació de procediments sancionadors (pàgines 58 a 60 de la guia)

    - Llistat de referències normatives i de guies i orientacions (pàgines 61 a 64 de la guia)