Tramitacions associats ara LOPDGDD

Mejançant els formularis inclosos en aquesta pàgina podeu exercir els següents drets regulats per la normativa de protecció de dades:

 
 • Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir la confirmació de si les seves dades estan sent objecte de tractament i a accedir a les seves dades. Té dret, així mateix i entre d’altres, a sol·licitar informació sobre la finalitat del tractament, les categories de dades personals, els destinataris a qui es comuniquen les dades, i el termini de conservació. També sobre quin és el seu origen i si hi ha alguna decisió automatitzada (article 15 RGPD).

  Dret d'accés

 • Dret de rectificació: La persona interessada té dret a obtenir la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes i a completar aquelles dades que siguin incomplertes, fins i tot mitjançant una declaració addicional (article 16 RGPD).

  Dret de rectificació

 • Dret de supressió: La persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan aquestes dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides o bé si considera que s’han tractat de manera diferent; també en el supòsit que desitgi retirar el seu consentiment; així mateix quan s’oposi al tractament o si considera que les seves dades s’han tractat il·lícitament, o bé les dades s’han de suprimir per complir amb una obligació legal, entre d’altres motius (article 17 RGPD).

  Dret de cancel-lació

 • Dret d’oposició: La persona interessada té dret a oposar-se en qualsevol moment que les seves dades personals siguin objecte de tractament quan es donin determinats supòsits (article 21 RGPD), per motius relacionats amb la seva situació particular.

  Dret d'oposició

El vostre escrit quedarà registrat d’entrada en el registre electrònic i rebreu el corresponent justificant de recepció.

Podeu consultar la informació sobre altres mitjans per presentar escrits davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya a la nostra pàgina web.