El director d’Antifrau ha anunciat que la institució ha registrat, fins al mes de novembre d’enguany, més de 400 denúncies, un 20% més que el 2020

Gimeno ha fet aquest anunci en la presentació de la Memòria 2020 a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya, coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció

Respecte al 2020, que es van registrar 335 denúncies, un 97% més que respecte a la mitjana de la institució, l’increment fins a 30 de novembre d’enguany és d’un 20,8% i les denúncies anònimes representen un 71% del total de les més de 400 registrades

Tanmateix, ha demanat la creació d’un Grup de Treball, en el marc de la CAI, per buscar un marc de relacions estable que faciliti el treball conjunt i fer front a debats necessaris com, per exemple, “la necessitat d’aplicar el rigor que exigeix la UE per poder rebre els fons a la gestió dels fons propis, que tenen origen en els impostos dels nostres conciutadans”

El director d'Antifrau (esq) durant la intervenció davant la CAI. Foto: Parlament de Catalunya
El director d'Antifrau (esq) durant la intervenció davant la CAI. Foto: Parlament de Catalunya

9 de desembre de 2021. El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha presentat aquest matí la memòria corresponent a l’any 2020 davant la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya.

Gimeno ha aprofitat la seva compareixença per recordar que avui és el Dia Internacional contra la Corrupció. En el seu discurs, ha remarcat que segons Nacions Unides cada any es paga un bilió de dòlars en suborns i calcula que es roben 2,6 bilions de dòlars anuals a través de la corrupció, suma que equival a més del 5% del producte interior brut mundial. I ha afegit: “el nostre objectiu és combatre aquest fenomen des de la reacció, però també des de la prevenció. Una assignatura pendent, no pas de l’Oficina, a la qual li dedica molts esforços. Hauria de ser una prioritat per a totes les institucions”. I ha asseverat que Europa amb les seves exigències per rebre els fons Next Generation EU, concretats en els Plans de Mesures Antifrau, ho ha vingut a recordar.

Gimeno ha prosseguit la seva intervenció amb la presentació de les xifres més rellevants de la memòria i recordant que l’activitat d’Antifrau, tot i les conseqüències de la pandèmia de la Covid, ha continuat amb la mateixa diligència per part dels professionals de la institució. “Hem tingut xifres rècord en la Direcció d’Anàlisi i Investigacions, hem continuat donant formació i l’hem adaptat al context de la pandèmia, des de la Direcció de Prevenció s’ha treballat amb una llarga llista de projectes i hem continuat fent recomanacions als ens públics per prevenir els riscos en la seva activitat durant la crisi de la Covid”, ha manifestat Gimeno.

Sobre les xifres en concret de denúncies rebudes, el director d’Antifrau ha volgut comparar les xifres del 2020 amb les actuals. “El 2020 vàrem arribar a una xifra rècord. Vàrem registrar 335 denúncies, un 97% més respecte la mitjana de la institució en el període 2010-2019. Enguany, ja tenim més de 400 denúncies registrades, un 20% més respecte l’any anterior.” Gimeno també ha avançat que a l’exercici 2020, més d’un 66% de les denúncies es van rebre per la bústia de denúncies anònimes, de les més de 400, registrades fins a 30 de novembre de 2021, un 71% de les denúncies s’han presentat per aquest canal.

Gimeno demana la creació d’un Grup de Treball en el si de la CAI per establir un marc de relacions estable que faciliti el treball

Miguel Ángel Gimeno intervé davant la Comissió d'Afers Institucionals

D’altra banda, Miguel Ángel Gimeno ha demanat als diputats buscar un marc de relacions estable que faciliti el treball conjunt -a més del retiment de comptes que es fa amb la presentació de la Memòria anual- per facilitar l’execució de projectes o debats que afecten l’Oficina. En aquest sentit, ha afegit que “en conversa amb el president de la Comissió ens va semblar que una bona manera podria ser la creació d’un Grup de Treball, en el marc d’aquesta Comissió.” I ha demanat als grups parlamentaris que designin els representants per a la creació del grup.

El director d’Antifrau ha manifestat que en aquest grup es podrien plantejar qüestions com la modificació de la Llei de l’Oficina Antifrau, no només per qüestions puntuals com les plantejades a la comissió avui, sinó en temes més cabdals. Gimeno ha demanat poder organitzar l’Oficina de la millor manera possible. I ha afegit: “com, per exemple, en la protecció de les persones alertadores, que té consens parlamentari i social, però que fins ara no està reconeguda a cap norma. La Llei de l’Oficina ja té 13 anys i no preveu aquesta funció que el pas del temps i l’activitat econòmica ens demostren que és absolutament necessària.” Sobre aquesta qüestió, ha assegurat que “els ciutadans de Catalunya que volen alertar d’infraccions del Dret a la Unió no estan protegits de la mateixa manera que la majoria de ciutadans europeus o que els ciutadans de València i Andalusia. En aquests territoris les lleis de les seves agències antifrau ja preveuen la protecció dels alertadors”.

La memòria de 2020 en xifres | Resum executiu

La Memòria 2020, que ha presentat avui el director de l’Oficina Antifrau a la CAI, es va lliurar al Parlament de Catalunya el passat 30 de març, i, tal i com ha detallat Gimeno, constata que el 2020 va ser un any en el qual es van assolir xifres rècord des que Antifrau es va posar en funcionament l’any 2009. En concret, durant el 2020 es van resoldre el major nombre d’expedients de versemblança des de la posada en funcionament de la institució, 276 expedients d’avaluació prèvia de versemblança.

El nombre d’expedients d’avaluació prèvia de versemblança tancats durant el 2020 va créixer en un 54% respecte de la mitjana del període 2011-2019.

Nombre d'expedients d'avaluació prèvia

Una vegada conclosa la fase d’anàlisi prèvia de versemblança dels 276 expedients, el 26% ha donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, mentre que s’ha decretat l’arxivament del 73%. En l’1% dels casos, s’ha acordat la interrupció de l’expedient perquè s’ha constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació del Ministeri Fiscal, la policia judicial o l’autoritat judicial penal, o bé s’ha donat trasllat als òrgans referits dels expedients corresponents perquè s’ha considerat la possible rellevància penal dels fets en qüestió.

Denúncies rebudes per anys

Des de l’inici de la seva activitat, l’octubre de 2009, l’Oficina Antifrau ha obert un total de 2.080 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia. Durant l’any 2020 l’Oficina Antifrau ha rebut un total de 335 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s’observa un creixement important respecte de tots els anys. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2019 (170), les de l’any 2020 estan molt per sobre (97%).

Més d’un 66% de les denúncies es van registrar per la bústia de denúncies anònimes

Pel que fa a la tipologia de les persones denunciants, les dades de 2020 són: 222 denúncies/comunicacions (66,3%) van ser presentades mitjançant la bústia anònima de denúncies; 63 (18,8%) per particulars; 20 (6%) per representants de grups polítics; 12 (3,6%) per funcionaris o treballadors públics; 12 (3,6%) per persones anònimes, però no a través de la bústia anònima de denúncies; 3 (0,9%) per sindicats; 2 (0,6%) van ser trameses a l’Oficina per altres organismes o institucions, i 1 (0,3%) expedient d’anàlisi de versemblança es van incoar a iniciativa pròpia.

De les denúncies rebudes l’any 2020, 22 denúncies van estar relacionades directament o indirecta amb la Covid-19 i la seva gestió, i es va obrir una actuació d’investigació a iniciativa pròpia. De les 22 denúncies rebudes, quatre van superar la fase d’avaluació prèvia de versemblança i es van iniciar actuacions d’investigació.

Antifrau va cloure 48 actuacions d’investigació

Antifrau va cloure 48 actuacions d’investigació durant el 2020 (s’hi inclou 1 col·laboració institucional) i 1 va ser interrompuda en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats.

Actuacions d'investigació closes

De les 47 actuacions d’investigació closes, 11 van ser arxivades. De la resta es van trametre:

  • 30 informes raonats
  • 2 recomanacions raonades
  • 10 comunicacions a autoritats competents
  • 10 comunicacions al Ministeri Fiscal

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2020 es van repartit majoritàriament, en aquest ordre, sobre casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública; amb qüestions referides a funció pública; assumptes relacionats amb el conflicte d’interès i incompatibilitats; assumptes relacionats amb urbanisme, i, finalment, expedients relacionats amb a subvencions.

Matèries de les actuacions d'investigació closes

El 2020 va ser l’exercici en què més mesures es van adoptar com a conseqüència de les investigacions d’Antifrau

Arran de les actuacions realitzades per aquesta Oficina, les entitats afectades van comunicar l’adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures que es descriuen tot seguit. Durant l’any 2020, es va tenir coneixement de 49 mesures adoptades. Es tracta de l’any en el qual es van adoptar més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Mesures adoptades després de les actuacions d'Antifrau

Antifrau insta els decisors públics a desplegar el marc legal de la Directiva Europea de protecció dels alertadors

Pel que fa referència a algunes de les accions de la Direcció de Prevenció d’Antifrau, cal remarcar que en el decurs de l’any 2020, l’Oficina va formular un total de 24 al·legacions en relació amb projectes normatius. Des de l’àrea de Legislació i Assumptes Jurídics també es va respondre a una consulta no vinculant i es van resoldre un total de 25 sol·licituds d’accés a la informació pública. D’aquestes, 11 van ser totalment estimades, 7 es van estimar parcialment, 6 es van resoldre en sentit desestimatori i en 1, la persona sol·licitant va desistir de la seva sol·licitud. També es van atendre 5 consultes ciutadanes.

Durant aquest exercici, l’Oficina Antifrau de Catalunya va elaborar una sèrie d’accions al voltant de la Directiva europea de protecció de les persones alertadores.

En aquest sentit, l’Oficina Antifrau ha urgit els decisors públics a desplegar el marc legal que transposi la Directiva europea de manera fidel a la lletra i l’esperit de la norma, fruit de la pressió de la societat civil per a un meritori consens entre els estats, a través de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia i de la xarxa NEIWA, de la qual forma part com a autoritat de protecció.

Antifrau adapta la formació impartida al context fruit de la COVID-19

El 2020 l’àrea de Formació de la direcció de Prevenció va aconseguir arribar de manera directa a 610 participants. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda pels participants va ser de 8,9.

L’equip de l’Oficina va participar en nombrosos actes, seminaris, jornades, congressos i altres fòrums oberts a la ciutadania, en la seva funció de divulgació, en tots els àmbits possibles.

D’altra banda, l’àrea de Formació va organitzar diverses Jornades i activitats que, en la seva pràctica totalitat, es van desenvolupar en línia, adaptant-se al context de pandèmia.

El projecte de riscos per a la integritat en la contractació pública arriba a la fase final

Al llarg de 2020, es va aprofundir en el treball del projecte transversal de prevenció que ha estat prioritari en els darrers dos anys, “Riscos per a la integritat en la contractació pública”, i en l’elaboració de documents de treball i eines que contribuïssin a la difusió de les primeres aportacions en la fase de diagnòstic. De fet, es va publicar l’últim document de treball d’aquest projecte Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos. Com es normalitza la corrupció a les organitzacions.

A més, des de la Direcció de Prevenció s’ha treballat en una quantitat important de projectes: “Compliment normatiu i integritat” per a una diversa tipologia d’entitats públiques de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, posada en marxa projecte “plans d’integritat per als ens locals i guies per a la seva elaboració”, impulsat per l’ACM i l’Oficina Antifrau, i la posada en marxa del projecte “Canal d’assessorament ètic”.

En el context de pandèmia, Antifrau va continuar apostant per fer recomanacions als ens públics, concretament va elaborat el document ‘Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19’. En aquest document emès a principis de la pandèmia, Antifrau recordava als ens públics de Catalunya perquè aquesta situació de pandèmia potenciava els riscos en l’exercici de les potestats públiques. Recollia recomanacions tant a curt com a llarg termini i facilitava l’accés a recursos per a prevenció de riscos desenvolupats per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Amb la voluntat de fer arribar posicionaments propis i externs sobre temes que Antifrau considera clau per generar-hi reflexió, es van fer altres publicacions: s’han fet diverses publicacions com, per exemple, l’estudi elaborat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya sobre el vincle entre la corrupció i els drets humans.