Antifrau crea un programa nou per impulsar una estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades

La institució obre una convocatòria per proveir dos llocs de treball per a aquest programa

Oficina Antifrau de Catalunya

19 de novembre de 2020. Antifrau vol impulsar una estratègia d’intel·ligència basada en l’anàlisi de dades que doni suport a les seves actuacions tant en l’àmbit de prevenció com en el d’investigació. Aquest programa respon a un doble objectiu. Un primer objectiu, desenvolupar una estratègia pròpia, consistent i coherent i generadora de valor afegit, en l’àmbit de les dades per poder desenvolupar de manera òptima la seva missió i les seves funcions. En segon lloc, aquesta estratègia ha de servir per donar major impuls a la implantació i el desenvolupament d’una cultura i d’una governança de les dades a les administracions públiques.

La posada en marxa d’aquesta nova estratègia respon a dos factors de context importants: al desenvolupament exponencial en els darrers anys d’eines de recopilació, tractament i anàlisi de dades cada vegada més potents i cada vegada més accessibles i al desenvolupament normatiu que ha generat un context especialment favorable. En aquest sentit, cal fer esment, entre d’altres:

  • la instauració per la Llei de contractes del Sector Públic de 2007 del perfil de contractant com a eina de difusió i publicitat a la xarxa d’anuncis, informació i dades de contractació pública de les entitats del sector públic
  • la generalització de la publicació en suport digital a Internet dels butlletins i diaris oficials
  • la introducció en el nostre ordenament jurídic dels paradigmes de la transparència i les dades obertes amb la promulgació de les lleis de transparència i bon govern (Llei estatal de 2013 i catalana de 2014), que, entre d’altres, imposen a totes les administracions públiques obligacions de publicitat activa i de publicació de dades en els corresponents Portal de transparència en formats explotables i reutilitzables

En aquest context, esdevé imprescindible, pels òrgans de control extern com Antifrau, treure el màxim profit de les possibilitats d’interpretar, explotar i fins i tot visualitzar la gran quantitat de dades públiques per poder generar coneixement i informació sobre la realitat i, amb base en aquest coneixement, poder fer prediccions i anticipar les evolucions raonablement esperables en àmbits importants d’actuació d’Antifrau com: contractació pública; subvencions; funció pública; urbanisme.

Els principals projectes

Sistemes automatitzats d’alerta en contractació pública

L’objecte d’aquest primer projecte és la realització d’un estudi de camp per determinar l’estat de situació i l’elaboració d’un informe general sobre sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública.

Data warehouse de dades del sector públic

L’objecte d’aquest segon projecte és el disseny i implementació d’un data warehouse o magatzem de dades que integrés per a la seva consulta i explotació totes les dades i informació del sector públic de Catalunya disponibles i que es considerin rellevants des de la perspectiva de la missió i les funcions concretes de l’Oficina Antifrau.

Anàlisi focalitzada de dades del sector públic

La realització de l’anterior projecte permetrà disposar d’un entorn de dades en el qual i sobre el qual es poden fer servir les metodologies i eines analítiques generadores d’informació i coneixement.

Arribat a aquest punt, el que serà possible serà doncs començar a realitzar estudis i dissenyar indicadors basats en dades específicament focalitzats en els diversos àmbits materials d’actuació —tant d’investigació com de prevenció— d’Antifrau.

Convocatòria d’un procés de selecció per proveir dos llocs de treball per al programa

Per dotar aquest programa de personal amb expertesa, que tindrà una durada determinada de tres anys, Antifrau obre un convocatòria d’un procés de selecció per proveir dos llocs de treball. Concretament, els llocs de treball a proveir són de tècnic/a intermedi/a de sistemes d‘informació i tècnic/a intermedi/a d’analista de dades.

La presentació de sol·licituds es pot fer fins el 18 de desembre i els requisits de la mateixa per poder fer la sol·licitud es poden consultar a les convocatòries de personal de la seu electrònica d’Antifrau.