Eines

Dur a terme un procés de gestió dels riscos per a la integritat és una feina complexa per a les institucions públiques. Per això, l’Oficina Antifrau ha volgut posar a disposició dels gestors públics les primeres eines per facilitar-los aquest procés, i acompanyar-los i guiar-los en aquesta tasca preventiva. En aquest apartat podreu trobar pautes, orientacions, models i recomanacions, entre d’altres.

Eines 1, 2 i 3. Taules per a la identificació dels riscos

La identificació és el primer pas d’una gestió integral de riscos i té com a finalitat cercar, descriure, categoritzar, així com prioritzar el conjunt de riscos que la institució haurà de gestionar.

Les eines 1, 2 i 3, extretes del Document de treball núm. 3, recullen les 12 àrees de risc comunes a totes les entitats adjudicadores, ordenades segons les fases del procediment de contractació, i un llistat d’alguns dels potencials riscos associats.

Estan pensades com a punt de partida per a les institucions que vulguin començar a revisar les seves principals àrees de risc.

EG01: Identificació dels riscos en la fase de preparació

EG02: Identificació dels riscos en la fase de licitació

EG03: Identificació dels riscos en la fase d’execució

Eina 4. Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

La plantilla que es presenta a continuació vol guiar l’anàlisi de riscos i facilitar:

  1. la visualització completa dels factors i dels efectes dels riscos
  2. la valoració de la incidència de cada factor i les mesures preventives per a cadascun
  3. l’avaluació de la probabilitat i la gravetat de les seves conseqüències i les mesures contingents.

EG04: Model de taula per facilitar l’anàlisi de riscos

Eina 5. Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Actuar directament sobre els factors que generen, incrementen o perpetuen els riscos per reduir la probabilitat és la única forma eficaç de prevenció. En aquest sentit és determinant que l’anàlisi dels factors de risc sigui exhaustiva i que contempli tots aquells que poden incidir en la materialització del risc.

Donada la complexitat d’aquest procés analític, i amb la voluntat de facilitar aquesta tasca a les institucions públiques, us facilitem un esquema que classifica els diversos tipus de factors que poden incidir en els riscos identificats. Aquesta classificació s’explica i exemplifica al Document de treball núm. 4.

EG05: Factors dels riscos per a la integritat en la contractació d'una entitat adjudicadora

Eina 6. Com diferenciar prevenció i contingència

Minimitzar la probabilitat que els riscos es materialitzin o reduir-ne la gravetat de les seves conseqüències: dos objectius diferents que requereixen mesures diferents.

La taula següent sintetitza les claus per distingir la gestió preventiva i contingent dels riscos i per garantir la incorporació d’ambdós tipus de mesures en qualsevol pla d’integritat en la contractació pública.

EG06: Com diferenciar prevenció i contingència

Eina 7. Factors normatius per àrees de risc

Els riscos d'irregularitats, frau i corrupció en la contractació pública són multifactorials. Sovint els estímuls o oportunitats per a aquests riscos no provenen dels ens públics sinó de circumstàncies o elements externs: factors conjunturals o sistèmics. Entre aquests factors de risc externs, els de naturalesa normativa tenen un paper molt rellevant.

La taula següent identifica les àrees de risc i els factors normatius associats en les fases de preparació, licitació i execució de la contractació pública.

EG07: Factors normatius per àrees de risc

Eines publicades per altres institucions