Implicació de la societat

Garantir un bon sistema polític i oferir a la ciutadania mecanismes d’escrutini suficients per exercir un control saludable sobre els decisors públics és un dels reptes que hem d’entomar per assolir una governança de qualitat.

Amb aquesta finalitat, l’Oficina s’adreça a diverses organitzacions que són fonamentals per a la participació política i ciutadana i actors clau per a l’exercici del control del poder públic.

L'experiència acumulada al llarg dels deu anys de funcionament de l'Oficina, tant a nivell d'investigació com d'activitat de prevenció, ha permès identificar quines són aquelles àrees de risc més exposades a la corrupció, el frau o a d'altres irregularitats.

En aquesta línia, Antifrau ha presentat diversos documents amb recomanacions i propostes a personal públic, polítics i al Govern de la Generalitat.

 

La pandèmia de la COVID-19

La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional. L’Oficina Antifrau de Catalunya és conscient de la complexitat de gestionar aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Tanmateix, l’Oficina publica aquest document adreçat als poders públics que estan exercint competències en la gestió de la crisi de la COVID-19 a Catalunya. En el document es recullen alguns recordatoris (primer apartat), recomanacions (segon apartat) i recursos (tercer apartat) per a preservar la integritat de l’actuació pública, amb vocació constructiva, sensibilitzadora i orientadora.

Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19

Infografia per acompanyar la difusió de les Recomanacions COVID-19

Gràfic Per què la COVID-19 incentiva els riscos en l'exercici de potestats públiques?

Gràfic Recomanacions immediates i Recomanacions futures

 

Recomanacions i propostes per a una política d'integritat a Catalunya

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha formulat una proposta amb recomanacions concretes a l'Acord de Govern d’11.6.2019, que fa referència a l’elaboració d’una estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública.

Les propostes que es plantegen en aquest document s’estructuren en 15 àmbits d’actuació: Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme, Partits Polítics, Poder judicial, Mitjans de comunicació, Grups d’interès, Protecció de les persones alertadores i canals de denúncia, Educació i Implicació de la societat civil.

Propostes de l’Oficina Antifrau per a una política d'integritat a Catalunya | 10/10/2019

En data 15.7.2020 el Govern de la Generalitat va fer públic l'informe de resultats corresponent als sis primers mesos d'implementació de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública. L'informe abasta el període comprès entre gener i juny de 2020.

L'Oficina Antifrau efectua les següents consideracions com a retorn del trasllat efectuat pel Govern de la Generalitat de Catalunya de l'Informe semestral de resultats en la implementació de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Consideracions al 1r informe semestral d'implementació. Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública

 

Eleccions municipals del 26 de maig de 2019

En motiu de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, Antifrau va enviar un document als representants locals i als òrgans de control intern per a les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions amb un seguit de recomanacions extretes de l’anàlisi de la informació i les conclusions provinents de les diverses actuacions d’investigació realitzades durant els 10 anys de funcionament de la institució.

Recomanacions a les persones representants locals i als òrgans de control intern per les sessions constitutives i organitzatives de les noves corporacions locals

 

Eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017

Amb anterioritat, Antifrau també havia presentat unes recomanacions als partits polítics a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017 que es presenten en aquest document.

Recomanacions als partits polítics