Antifrau ha resolt 271 expedients de versemblança durant el 2019, un 62% més respecte la seva mitjana

Aquest és l’exercici en què s’ha clos un major nombre d’actuacions d’investigació des de la posada en funcionament d’Antifrau, 63, segons les dades de la memòria de la institució presentada al Parlament de Catalunya

Enguany, també és l’any en què s’han detectat més mesures adoptades derivades de les actuacions d’Antifrau pels ens investigats, 35

També ha estat l’exercici amb més denúncies rebudes, amb un total de 262, un 20% més que les de l’any anterior. D’aquestes, un 59% s’han rebut a través de la bústia de denúncies anònimes

Durant el 2019, en l’àmbit de prevenció s’ha continuat treballant en l’àrea de riscos per a la integritat en la contractació pública, aportant coneixement especialitzat sobre factors institucionals de risc i oferint eines per a la seva identificació i anàlisi en les institucions públiques

D’altra banda, Antifrau ha elaborat un document de recomanacions sobre l’estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya. Un document estructurat al voltant de 15 àmbits, com per exemple, Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme o Partits Polítics

Façana de l'Oficina Antifrau de Catalunya a Barcelona
Façana de l'Oficina Antifrau de Catalunya a Barcelona

24 de juliol de 2020. La Memòria 2019, que l’Oficina Antifrau ha lliurat al Parlament de Catalunya de manera telemàtica, aquesta setmana, per la situació que es viu provocada per la Covid-19, constata que el 2019 ha estat l’any en què s’ha resolt un major nombre d’expedients de versemblança des de la posada en funcionament de la institució. En concret s’han resolt un total de 271 expedients, fet que representa un increment del 28% respecte el 2018 i del 62% si es compara amb la mitjana del període 2011-2018.

Una vegada conclosa la fase d’anàlisi prèvia de versemblança dels 271 expedients, el 35% han donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, mentre que s’ha decretat l’arxivament del 64%. En l’1% dels casos, s’ha acordat la interrupció de l’expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació per part d’altres autoritats. Així, el 2019 ha estat un dels anys on s’han iniciat més actuacions d’investigació (91) i col·laboracions (5).

Gràfic 1

Antifrau registra una xifra record de denúncies amb un perfil del denunciant principalment anònim

Des de l’inici de la seva activitat, l’octubre de 2009, l’Oficina Antifrau ha obert un total de 1.745 expedients de versemblança derivats de denúncies presentades o incoats per iniciativa pròpia. Durant l’any 2019 l’Oficina Antifrau ha rebut un total de 262 denúncies, xifra rècord des que es va posar en funcionament. Si es comparen amb les dels exercicis anteriors, s’observa un creixement important respecte de tots els anys. Respecte de la mitjana de denúncies rebudes en el període 2010-2018 (160), les comptabilitzades l’any 2019 estan molt per sobre, un 64% més.

Gràfic 2

Pel que fa a la tipologia dels denunciants, les dades de 2019 són: 152 comunicacions (58%) han estat presentades mitjançant la bústia anònima de denúncies, 62 (24%) particulars, 18 (7%) personal funcionari i/o treballadors públics, 13 (5%) representants de grups polítics, 9 (3%) anònimes sense usar la bústia, 2 (1%) han estat trameses per altres organismes, 3 (1%) per sindicats i 3 (1%) expedients s’han incoat a iniciativa pròpia.

Antifrau conclou 63 actuacions d’investigació, la xifra més elevada des de la seva posada en funcionament

Durant l’any 2019 l’Oficina Antifrau ha clos 63 actuacions (s’hi inclouen 8 col·laboracions institucionals) i 7 han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. Així, aquest ha estat l’exercici amb el nombre d’actuacions d’investigació closes més alt des de la creació de l’Oficina Antifrau. Concretament, s’han conclòs 55 actuacions d’investigació i s’han realitzat 8 informes tècnics de cooperació amb d’altres institucions, amb l’autoritat judicial i el Ministeri Fiscal. La taula següent mostra l’evolució dels expedients i els informes tècnics tancats des de 2010:

Gràfic 3

De les 55 actuacions d’investigació closes, 10 han estat arxivades. En el marc de les 45 actuacions no arxivades, s’han tramès 36 informes raonats i 5 recomanacions raonades a les entitats investigades, 9 comunicacions a autoritats competents i 2 comunicacions al Ministeri Fiscal.

Les actuacions d’investigació closes durant l’any 2019 s’han repartit majoritàriament, en aquest ordre, sobre casos concrets d’irregularitats en matèria de contractació pública i de funció pública, temes relacionats amb el conflicte d’interès i les incompatibilitats, assumptes relacionats amb urbanisme i, finalment, expedients relacionats amb subvencions. En el gràfic següent es representa el pes de cada matèria en el conjunt d’actuacions closes.

Gràfic 4

S’incrementa un 25% les mesures adoptades pels ens afectats per les actuacions d’investigació closes

Arran de les actuacions d’investigació realitzades per aquesta Oficina, les entitats afectades han comunicat l’adopció, en les respectives organitzacions, de les mesures que es descriuen tot seguit. Durant l’any 2019, s’ha tingut coneixement de 35 mesures adoptades per les diferents entitats afectades i autoritats competents. Es tracta de l’any en el qual s’han adoptat més mesures derivades de les actuacions de l’Oficina Antifrau.

Gràfic 5

En l'àmbit de prevenció, s'ha continuat treballant en l’àrea de riscos per a la integritat en la contractació pública, aportant coneixement especialitzat sobre factors institucionals de risc i oferint eines per a la seva identificació i anàlisi en les institucions públiques

Al llarg de 2019, s’ha aprofundit en el treball del projecte transversal de prevenció que ha estat prioritari en els darrers dos anys, “Riscos per a la integritat en la contractació pública”, i en l’elaboració de documents de treball i eines que contribuïssin a la difusió de les primeres aportacions en la fase de diagnòstic. En aquest sentit, la jornada organitzada conjuntament amb la Direcció General de Contractació Pública ha estat un primer avançament de resultats. També s’ha seguit difonent el projecte “Educació per potenciar la integritat en l’esport” entre els seus joves destinataris en col·laboració amb el Departament d’Educació i els seus Serveis Territorials.

Antifrau consolida la seva estratègia d’elaborar recomanacions a les administracions públiques sobre àmbits d’actuació concrets de la lluita contra la corrupció

En aquest 2019, Antifrau ha elaborat un document de recomanacions sobre l’estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya. Un document estructurat al voltant de 15 àmbits d’actuació, com per exemple, Transparència i accés a la informació, Integritat institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme o Partits Polítics.

En aquesta línia de treball, i, aprofitant les eleccions locals i la configuració de nous consistoris, l’Oficina Antifrau ha elaborat i difós unes recomanacions en matèria d’integritat adreçades a les persones electes i als òrgans de control intern, tant els que controlen la legalitat com els que controlen els ens locals des del punt de vista economicofinancer.

Amb la voluntat de fer arribar posicionaments propis i externs sobre temes que Antifrau considera clau per generar-hi reflexió, s’han fet diverses publicacions: una relacionada amb una nova línia de treball que vinculava gènere, poder i corrupció; una d’especialitzada sobre destrucció de la informació pública, i una sobre l’experiència de l’Oficina Antifrau de Catalunya en la lluita contra sobre el frau i la corrupció en el sector sanitari.

Antifrau aposta per la divulgació amb l’Exposició “Corrupció! Revolta ètica”

Antifrau ha produït l’exposició, coincidint amb el seu desè aniversari, la qual ha rebut la visita de 16.309 persones en un total de 69 dies d’obertura al públic al Palau Robert. “Corrupció! Revolta ètica” és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la seva importància en la construcció d’una democràcia avançada, però també vol provocar una reflexió personal sobre els àmbits en què l’actitud personal del visitant podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala.

Més de 360 alumnes han participat en el format interactiu proposat. Antifrau ha preparat una guia pedagògica per al professorat que ha servit de pauta per als diversos grups. Centres d’ensenyament de secundària, de batxillerat i de formació per a adults han col·laborat amb la mostra i han fet que alumnes i professors reflexionin sobre la corrupció i els seus efectes i els debatin, amb el suport dels materials preparats. També s’han dut a terme visites guiades per a alumnat universitari i centres de recerca sobre diversos aspectes relacionats amb el fenomen de la corrupció, a més de les incardinades en programes de suport ja en marxa.

Per aprofundir en els continguts de l’exposició s’han organitzat diversos actes oberts a tots els públics, als quals han assistit més de 200 persones. La mostra s’ha concebut com a itinerant perquè es pugui adaptar a altres sales del territori català.

La Directiva Europea de protecció de les persones alertadores i la formació específica dels servidors públics de Catalunya, elements claus del full de ruta d’Antifrau

Pel que fa referència a altres accions de la direcció de Prevenció d’Antifrau, cal remarcar que en el decurs de l’any 2019, l’Oficina ha formulat un total de 30 al·legacions en relació amb projectes normatius. Si atenem les matèries, observem que 9 al·legacions es referien a normes que regulaven qüestions de participació ciutadana, 6 a reglaments orgànics municipals, 6 a qüestions vinculades amb la transparència, 4 a ordenances generals de subvencions, 3 a codis ètics i 2 a altres matèries.

Gràfic 6

Des de l’àrea de Legislació i Assumptes Jurídics també s’ha respost a dues consultes no vinculants, ambdues relatives a electes locals, i s’han resolt un total de 19 sol·licituds d’accés a la informació pública. D’aquestes, 15 sol·licituds han estat estimades, 2 s’han estimat parcialment, i 2 s’han desestimat.

L’any 2019 s’han atès 29 consultes ciutadanes, la majoria de les quals relacionades amb l’estat de tramitació de les investigacions, però també d’altres en relació amb les competències de l’Oficina o els canals de denúncia, per exemple.

En el marc de l’aprovació i posterior publicació de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió, Antifrau ha elaborat una sèrie de documents que tenen la voluntat d’apropar la Directiva a la ciutadania i a totes les entitats responsables d’implementar-la.

D’altra banda, l’àrea de Formació de la direcció de Prevenció ha aconseguit arribar de manera directa a 787 participants amb les seves accions formatives. La valoració mitjana de satisfacció de la formació rebuda pels participants ha estat de 8,67 en una escala d’1 a 10.

A més a més, l’àrea de Formació ha donat suport a accions formatives de projectes sobre integritat, programes, i ha organitzat les jornades:

  • Presentació de l’estudi sobre el finançament públic dels mitjans de comunicació
  • La Directiva europea de protecció dels alertadors
  • Curs d’estiu 2019 “Gènere, poder i corrupció”
  • Jornada sobre gestió de riscos en la contractació pública

L’any 2019 Antifrau ha seguit amb la línia iniciada en anys anteriors d’intentar arribar a més participants en les accions organitzades mitjançant jornades de més abast entre els servidors públics de Catalunya.

 

Resum executiu

Memòria 2019