Antifrau explica els processos que fan possible la normalització de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en les organitzacions

L’Oficina Antifrau de Catalunya publica el document Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos, on s’aborden factors situacionals rellevants relacionats amb el context ètic que presenta cada institució

La publicació és la vuitena i darrera entrega de la sèrie Documents de treball del projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública”

La primera fase d’aquest projecte culminarà amb el proper Informe de diagnosi, que recollirà tot el treball fet d’aquest procés conduït per l’equip del projecte i les aportacions dels lectors dels Documents de treball

Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos

9 de setembre de 2020. L’Oficina Antifrau presenta el Document de treball núm. 8 titulat Factors potenciadors i perpetuadors dels riscos, que conclou l’anàlisi dels factors institucionals dels riscos per a la integritat en la contractació pública. Amb aquesta darrera publicació, s’aborden factors situacionals rellevants, relacionats amb el context ètic que presenta cada institució.

El document presenta factors de risc relacionats amb el tipus de lideratge, la cultura i la memòria organitzatives, i les dinàmiques de grup i d’influència social que tenen influència sobre la presa de decisions individuals i col·lectives, en la mesura que contribueixen a potenciar (factors potenciadors) o perpetuar (factors perpetuadors) els riscos en la contractació i en qualsevol altre àmbit d’actuació pública.

Per facilitar la plena comprensió de com operen aquests factors, aquesta última publicació comença explicant els processos que fan possible la normalització de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en les organitzacions.

Amb aquesta publicació acaba la sèrie Documents de treball amb què l’Oficina Antifrau ha volgut divulgar i debatre amb el sector públic de Catalunya els riscos en el proveïment públic d’obres, subministraments i serveis, així com els factors institucionals que els generen, els potencien i, un cop materialitzats, en faciliten la perpetuació.

Conclusions del document

La recerca acadèmica coincideix a assenyalar que, un cop normalitzades determinades pràctiques, resulta extraordinàriament difícil desarrelar-les des de dins. Per això, la major part de les vegades cal un toc d’atenció extrem, generalment en forma d’exposició mediàtica o d’investigació per part d’òrgans externs amb competències de control, supervisió o enjudiciament, per aconseguir posar en marxa canvis significatius i revertir la corrupció o les transgressions normalitzades.

Per tal de no arribar a normalitzar aquest tipus de pràctiques, l’Oficina Antifrau de Catalunya defensa que la millor forma de gestionar els riscos de corrupció, frau i qualsevol transgressió de la legalitat i fomentar el compromís amb els valors i principis de l’ètica professional pública és a través d’un compromís sòlid amb la prevenció. Ser proactius en lloc de reactius.

En l’àmbit de la contractació pública, ser proactius implica identificar els riscos de forma rigorosa i el més objectiva possible, analitzar i avaluar els factors específics que incideixen en aquella organització, i dissenyar i implantar les mesures preventives necessàries per reduir la probabilitat que aquells riscos es materialitzin. Això es pot traslladar a altres àmbits i funcions públiques com l’activitat de foment, la gestió de persones, l’urbanisme o la gestió del patrimoni i el pressupost d’un ens públic, per exemple.

L’Informe de diagnosi clourà la primera fase del projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública”

El projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» neix a partir de les directrius de treball que el director de l’Oficina Antifrau va presentar al Parlament de Catalunya el desembre del 2016. Entre les prioritats hi havia la d’elaborar un informe monogràfic que analitzés els riscos en la contractació pública.

Aquest projecte té dues grans fases. En la primera, Antifrau està duent a terme les actuacions de detecció i anàlisi, que culminaran amb una diagnosi dels principals riscos en matèria de contractació al sector públic de Catalunya. En aquesta primera fase, l’Oficina s’ha adreçat als servidors públics que impulsen, gestionen o supervisen la contractació amb les publicacions de la sèrie Documents de treball i amb l’objectiu últim de fer-los partícips del debat i enriquir aquesta fase d’anàlisi que clourà amb l’Informe de diagnosi.

Un altre producte tangible derivat del treball en aquesta fase és la Guia interactiva de gestió dels riscos per a la integritat en la contractació pública, que esdevé una eina àgil i accessible on es sintetitza tota la informació obtinguda i facilita la metodologia de gestió de riscos mitjançant instruments de fàcil aplicació.

En la segona fase, l’Oficina Antifrau, en exercici de la seva potestat indicativa i basant-se en els resultats de la primera fase, formularà les propostes als poders públics que facilitin la tasca preventiva, així com les recomanacions i eines de suport per a la millora en la gestió d’aquests riscos per part de les institucions.